OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Ústav ošetřovatelství a porodní asistence > Vyjeď s námi do zahraničí

Vyjeď s námi do zahraničí

Zahraniční pobyty pro studenty

ERASMUS

Program Erasmus je součástí evropského programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP), nabízí možnosti vysokoškolského a odborného vzdělávání v členských zemích EU, ESVO (Island, Lichtenštejnsko a Norsko) a kandidátských zemí EU. Studenti se mohou přihlásit na studijní pobyt v délce 3 až 12 měsíců na zahraniční vysokoškolské instituce, se kterými má fakulta podepsané bilaterální dohody. Student musí být zapsán do akreditovaného bakalářského (minimálně do 2. roč.), magisterského nebo doktorského studijního programu v prezenční i kombinované formě studia. Před výjezdem musí úspěšně vykonat jazykovou zkoušku a musí mít splněny všechny studijní povinnosti. Student získá na studijní pobyt stipendium, jehož výše je stanovena pro daný akademický rok a je diferencována pro jednotlivé země EU.

Florence Network

Florence Network je organizace sdružující 29 vysokoškolských institucí z 18 států (Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Německo, Řecko, Itálie, Litva, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Velká Británie). Od svého vzniku (1995) pořádá každoročně vždy v jedné z účastnických zemí týdenní mezinárodní intenzivní vzdělávací kurzy pro studenty a pedagogy, jejichž obsah je zaměřen zejména na zvyšování kvality vzdělávání v ošetřovatelství a porodní asistenci. Mezinárodního setkání, které probíhá zpravidla na jaře, se za každou instituci zúčastňují 1-2 pedagogové a 2-3 studenti studijního programu Ošetřovatelství a/nebo Porodní asistence (bakalářské i magisterské studium).

Bilaterální smlouvy

Na základě bilaterálních smluv uzavřených mezi Lékařskou fakultou a zahraniční vysokoškolskou institucí - Northern Arizona University (USA), Narh-Bita School of Nursing (Ghana), National Taipei College of Nursing (Taiwan) jsou realizovány zpravidla dvoutýdenní mobility studentů studijního programu Ošetřovatelství. V rámci výměnných pobytů studenti participují na výuce i praxi, zúčastňují se mezinárodní letní školy a jiných odborných akcí pořádaných hostitelskou institucí.

facebook
rss
social hub