Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Ústav fyziologie a patofyziologie > Ze života katedry > Projekty / akce / konference

Ostravská univerzita

Zájmový seminář: Základy anatomie a fyziologie

Název vzdělávacího modulu:Zájmový seminář: Základy anatomie a fyziologie
Fakulta / organizační jednotka:Ústav fyziologie a patofyziologie (Lékařská fakulta OU)
Cílová skupina:Středoškolští studenti se zájmem o budoucí vysokoškolské studium medicíny (od 3. ročníku).
Předpokládaný počet zapojených žáků:Nedefinováno. Bude upřesněno na základě konečného počtu přihlášených zájemců. Vybraní zájemci jsou následně rozdělení do skupin.
Způsob výběru žáků, kteří se zúčastní vzdělávací akce:Pro všechny uchazeče o vzdělávací modul bude vypracován vstupní test, který se bude skládat ze 60-ti otázek (20 z Anatomie + 40 z Fyziologie). Studenti jsou vybírání na základě výsledků tohoto testu.
Zahájení vzdělávacího modulu:Září 2018
Ukončení vzdělávacího modulu:Prosinec 2018
Přihlášky:

Přihlašování pro rok 2018 je již uzavřeno. Kapacita semináře je již naplněna.

Garantující odborná katedra:Ústav fyziologie a patofyziologie (Lékařská fakulta OU)
Garant (fyziologie):RNDr. Pavol Švorc, PhD.
Garant (anatomie):MUDr. Alžběta Grussmannová

Organizace studia - Témata

Anatomie (teoretická přednáška/seminář)

  • Mikroskopická stavba kosti, kostní dřeň jako hematopoetický orgán, lymfatický systém, skelet člověka
  • Dýchací soustava člověka
  • Anatomie srdce, převodní systém srdeční, velký a malý krevní oběh
  • Základní svalové skupiny, plexus brachialis se zaměřením na n.medianus, základní nervové dráhy

Fyziologie (5 témat - praktická cvičení)

  • Hematokrit, sedimentace, Krevní nátěr, Krevní skupiny, Hemokoagulace
  • Spirometrie
  • Převodní systém, EKG, Krevní tlak
  • Elektromyografie
  • Programování - PowerLab

Organizace studia - Harmonogram

Forma výuky je rozdělena do dvou základních etap. První etapa umožňuje studentovi nahlédnout a obeznámit se s teoretickou částí. Výuka 1. etapy se realizuje v tříhodinových seminářích z Anatomie ve frekvenci 1x za týden, které zabezpečují odborný výklad, přednášku a taktéž kolokviální konzultaci jednotlivých vyučovaných témat. Studenti budou organizováni do skupin. Druhá etapa pokračuje v tom samém týdnu praktiky z Fyziologie. Pro tuto formu výuky se studenti rozdělí do skupin po 15-ti lidech ve skupině. Praktika navazují na probrané téma a učivo v rámci Anatomie. Studenti budou mít unikátní možnost se obohatit o rozšířené poznatky z Hematologie a naučit se pracovat se systémem PowerLab společnosti AD Instruments. Jedná se o systém, který je schopen zaznamenávat fyziologické procesy u člověka a následně je demonstrovat na počítačích. Studenti tedy budou měřit vitální funkce a naučí se je vyhodnotit a zpracovat. Jak teoretické semináře, tak i praktická cvičení budou probíhat v prostorách LF OU. Pro středoškolské studenty (od 3. ročníku) budou vypracovány studijní opory, které rozšiřují a tvoří výukovou nadstavbu nad standardní penzum znalostí středoškoláka v oblasti Anatomie a Fyziologie člověka. Jedná se o identický, ale zkrácený model vysokoškolské výuky v rámci prvních dvou let vysokoškolského studia v oboru Všeobecné lékařství (dále předmět Anatomie a Fyziologie).

Anotace vzdělávacího modulu:

V roce 2013/14 byl odstartován 1. ročník spolupráce Lékařské fakulty OU s pilotní školou - Jazykovým gymnáziem Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, p. o., na projektu Integrace středoškoláků do výuky Fyziologie na Lékařské fakultě Ostravské univerzity. Zaměření odpovídá dlouhodobému záměru Moravskoslezského kraje vzdělat a udržet v regionu mladé odborníky a přilákat ke studiu Lékařské fakulty OU mladé talentované lidi z okolních regionů.

Realizaci vzdělávacího modulu po odborné i organizační stránce bude zajišťovat garant modulu - RNDr. Pavol Švorc, PhD. Jednotlivé kurzy budou pod vedením dvou odborných garantů - RNDr. Pavol Švorc, PhD. za Fyziologii a MUDr. Alžběta Grussmannová za Anatomii. Každý garant vede skupinu lektorů, která se skládá ze studentů všeobecného lékařství, pečlivě vybraných na základě studijních výsledků a vhodných pedagogických předpokladů.

Dosavadní zkušenosti v této oblasti:

Vzdělávací modul „Vysokoškolákem na zkoušku - Anatomie a Fyziologie“ zajišťuje Lékařská fakulta OU. V akademickém roce 2017/2018 byl odstartován již 5. ročník této vzdělávací aktivity, kdy došlo ke znásobení počtu účastníků a bylo zapojeno již několik středních škol nejen z katastrálního území města Ostravy - Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Gymnázium Hrabůvka, Gymnázium Josefa Kainara (Hlučín), Matiční Gymnázium - Ostrava, Gymnázium Hladnov, Gymnázium Olgy Havlové a Přírodovědné gymnázium PRIGO (Ostrava). Modul zahrnuje témata jak z Anatomie, tak z Fyziologie, přičemž oba obory jsou považovány za vstup do medicíny V současné době je to jediný druh aktivity pro střední školy tohoto typu. Studenti si projdou vysokoškolským studiem a vším co k tomu patří.

Cíle realizace modulu:

Základním cílem vzdělávacího modulu je umožnit nadaným studentům střední školy vyzkoušet si studium na VŠ ještě v době jejich středoškolského kurikula. Tato neocenitelná příležitost ověří skutečný zájem, předpoklady a profilaci budoucího absolventa střední školy. V neposlední řadě je potřeba zmínit, že rozšířené znalosti ve vybraných okruzích. Realizace tohoto vzdělávacího modulu, která navazuje na vzdělávací kurzy nabízené již od roku 2013, má za cíl zviditelnit fakt, že Ostrava je schopna nabídnout ojedinělé a kvalitní studium pro žáky SŠ v daném oboru a zajistit tak do budoucna motivované studenty a absolventy VŠ, kteří by v regionu do budoucna zakotvili.

Zapojení středních škol:

Zapojené střední školy se na projektu podílejí na principu dobrovolnosti, zájmovosti studentů a pedagogů o jejich přípravu na studium na VŠ. Při realizaci vzdělávacího modulu je zastoupeno neformální vzdělávání v rovině prestiže spolupráce střední školy s VŠ, což není zcela běžná praxe. Kurz není koncipován jako navazující platforma na Středoškolskou odbornou činnost, stojí po jejím boku jako jedna z forem rozšiřující standardní edukační kurikulum. V tomto duchu byl v uplynulých obdobích kurz podpořen náměstkyní hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Věrou Pálkovou. Účast na SOČ je ponechána na rozhodnutí a praxi jednotlivých škol.

Výstupní doklad: CERTIFIKÁT o absolvování výukového modulu vydaný Lékařskou fakultou OU (podmínkou pro získání certifikátu je absolvování všech seminářů, cvičení a vypracování výstupního testu).
Pozn.: Součástí výuky bude evidence docházky a na konci cvičení si budou studenti moci ověřit, do jaké míry zvládli absorbovat dané penzum znalostí a to formou výstupního testu. Tak jako je to rutinně zavedeno na VŠ, tak i docházka bude striktně zaznamenána a bude sloužit jako motivační faktor pro úspěšné dokončení kurzu a získání certifikátu. Pro větší systematičnost budou pro kurzy zpracovány studijní opory, sloužící pro náběr nadstavbových znalostí.

Využití v praxi:

Po úspěšném absolvování vzdělávacího modulu obdrží účastníci - nadaní studenti - osvědčení o absolvování (certifikát) vydaný fakultou, jež může v rámci přijímacího řízení na vysokou školu prokázat zájem studenta o danou odbornou problematiku.

Další informace:

Prostorové a materiální zabezpečení výuky:

LF OU pro daný projekt nabízí středoškolským studentům možnost využití dvou plně funkčních výukových laboratoří pro fyziologická praktika. Jedna laboratoř slouží pro výuku PowerLabu a pro měření vitálních funkcí člověka. Místnost je opatřena multimediálním projektorem a interaktivní tabulí. Součástí je nicméně i dříve zmiňovaný PowerLab (konkrétně 4 jednotky PowerLab + 4 PC sestavy), který umožnuje práci až ve 4 skupinách. Hematologická laboratoř je plně funkčně vybavená. Jsou k dispozici přístroje nutné pro provedení hematologických praktik, např. vodní lázeň, mikrocentrifuga, centrifuga, spektrofotometr. Pro anatomickou výuku jsou k dispozici místnosti s audiovizuální technikou pro větší skupiny studentů. Taktéž LF OU poskytuje i výukové plakáty a plastové anatomické modely.

Fotogalerie:

Vysokoškolákem na zkoušku - Anatomie a FyziologieVysokoškolákem na zkoušku - Anatomie a FyziologieVysokoškolákem na zkoušku - Anatomie a FyziologieVysokoškolákem na zkoušku - Anatomie a FyziologieVysokoškolákem na zkoušku - Anatomie a FyziologieZveřejněno / aktualizováno: 13. 09. 2018

facebook
rss
social hub