Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Intenzivní péče

Studijní programSpecializace ve zdravotnictví
FakultaLékařská fakulta
Typ studianavazující magisterské
Forma studiakombinované
Délka studia2 roky
Akademický titulMgr.
Garant specializaceprof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.

Studijní program v kostce

Intenzivní péče je atraktivní obor, který láká svoji dynamikou, vysokými nároky na znalosti a dovednosti odborné i  technické a také osobnostní kvality. To vše vyžaduje specialistu s vysokoškolským vzděláním magisterského typu. Ze strany zdravotnických zařízení v celé republice je extrémní poptávka po vysokoškolsky vzdělaných sestrách specialistkách. Obsah i rozsah specializačního vzdělávání oboru Intenzivní péče je zakotven v navazujícím Mgr. studiu Intenzivní péče, který výrazně prohlubuje vědomosti i dovednosti sester ve vysoce specializované péči o kriticky nemocné pacienty. Práce v oblasti Intenzivní medicíny klade velké nároky na nelékařské pracovníky jak po stránce odborné, tak na jejich psychickou i fyzickou odolnost. Rozvoj oboru přinesl v posledních letech nové diagnostické a léčebné postupy, řadu závažných etických otázek a vyžaduje samostatnost ošetřujícího personálu při obsluze vysoce specializované zdravotnické techniky. Studium nabízí praktické předměty vyučováné odborníky z praxe, odbornou praxi vedenou zkušenými mentory, úzkou spolupráci s Fakulní nemocnicí Ostrava, možnost absolvovat odbornou stáž v zahraničí, spolupráci katedry s Českou společností ARIM, Společností pro studium a léčbu bolesti a Česko-Slovenským fórem pro sepsi.

Co od vás očekáváme?

Studijní obor Intenzivní péče je navazující magisterský obor. Předpokladem jsou tedy znalosti a dovednosti všeobecných sester - absolventů bakalářského typu studia. Praxe v oboru je výhodou. Očekáváme od vás nadšení pro studium, ochotu se vzdělávat a kolegialitu.

Co se naučíte?

Jako absolventi oboru budete schopni:

 • poskytovat specializovanou a vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči u pacientů, u kterých hrozí nebo již dochází k selhání základních životních funkcí,
 • provádět specializované ošetřovatelské výkony dle platné legislativy,
 • bezpečně provádět léčebné výkony a intervence dle platné legislativy,
 • provádět diagnostické výkony - výsledky správně interpretovat a adekvátně intervenovat,
 • kompetentně používat přístrojové vybavení specifické pro prostředí intenzivní péče,
 • poskytovat rehabilitační výkony zaměřené specificky na pacienty v kritickém stavu,
 • znát a bezpečně provádět postupy BLS a ACLS,
 • atd.

Kde a jak se uplatníte?

Jako absolventi oboru budete schopni:

 • poskytovat specializovanou a vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči u pacientů, u kterých hrozí nebo již dochází k selhání základních životních funkcí,
 • provádět specializované ošetřovatelské výkony dle platné legislativy,
 • bezpečně provádět léčebné výkony a intervence dle platné legislativy,
 • provádět diagnostické výkony - výsledky správně interpretovat a adekvátně intervenovat,
 • kompetentně používat přístrojové vybavení specifické pro prostředí intenzivní péče,
 • poskytovat rehabilitační výkony zaměřené specificky na pacienty v kritickém stavu,
 • znát a bezpečně provádět postupy BLS a ACLS,
 • atd.

Konkrétní pracovní pozice

Sestra pro intenzivní péči včetně pracovních funkcí na různých úrovních managemetu

Specifika kombinované/distanční formy studia

 • Studium bude probíhat jednou za 14 dnů. Výukové dny jsou (po většinu studia) středa a čtvrtek od 7:30 hod. do 19.00 hod. Výjimku tvoří letní semestr 1. ročníku – výukové dny jsou čtvrtek a pátek od 7:30 hod. do 19.00 hod.
 • V každém semestru proběhne jeden až dva třídenní studijní tutoriály.
 • Teoretické bloky a cvičení vedou akademičtí pracovníci a odborníci z praxe.
 • Praxe probíhá pod vedením mentorů klinické praxe (fakultní nemocnice).
 • Praxi je možné vykonávat po ukončení teoretického bloku.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu / oboru není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů / oborů, obraťte se na kontaktní osobu Centra Pyramida pro Lékařkou fakultu OU. V dotazu primárně specifikujte vaše zdravotní postižení a studijní obor, kterého se váš dotaz týká.
email: ;
telefon: +420 553 46 1746.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení Lékařské fakulty OU.


Přijímací řízení

25
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

1.1. Dosažení vysokoškolského vzdělání

1.2.1. Dosažení vysokoškolského vzdělání v České republice

[1] Podmínka pro navazující magisterské studijní programy pro všechny oblasti vzdělávání: Každý uchazeč musí řádně ukončit kterýkoliv typ studijního programu (tedy studijní program bakalářský, magisterský, nebo doktorský).

[1.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[1.2] Doklad prokazující splnění podmínky: Vysokoškolský diplom.

[2] Podmínka pro doktorské studijní programy pro všechny oblasti vzdělávání mimo oblast umění: Každý uchazeč musí řádně ukončit magisterský studijní program.

[2.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[2.2] Doklad prokazující splnění podmínky: Vysokoškolský diplom.

[3] Podmínka pro doktorské studijní programy pro oblast umění: Každý uchazeč musí řádně ukončit magisterský studijní program a získat akademický titul.

[3.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[3.2] Doklad prokazující splnění podmínky: Vysokoškolský diplom.

1.2.2. Dosažení vysokoškolského vzdělání mimo Českou republiku

[1] Podmínka pro navazující magisterské studijní programy pro všechny oblasti vzdělávání: Každý uchazeč musí řádně ukončit kterýkoliv typ studijního programu (tedy studijní program bakalářský, magisterský, nebo doktorský).

[1.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[1.2] Způsob splnění podmínky: Absolvování studia ve vysokoškolském studijním programu.

[1.3] Místo (instituce) splnění podmínky: Zahraniční vysoká škola.

[1.4] Doklad prokazující splnění podmínky: Rozhodnutí veřejné vysoké školy v České republice o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (neboli rozhodnutí o nostrifikaci), zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání.

[1.5] Zvláštní možnost ověření splnění podmínky: Každá vysoká škola s institucionální akreditací je povinna ověřovat splnění podmínky vlastním posuzováním výlučně pro účely přijímacího řízení do studijních programů uskutečňovaných jí samotnou, či uskutečňovaných kteroukoliv její fakultou.

[1.6] Zvláštní možnost ověření splnění podmínky na Ostravské univerzitě: Postup ověřování splnění podmínky je vymezen (definován) v interním řídicím aktu Ostravské univerzity, kterým je Opatření rektora č. 69/2019 s účinností od 13. května 2019. Za úkony spojené s posouzením získaného vzdělání bude stanoven poplatek rektorem OU, přičemž maximální výše poplatku činí nejvýše 20 % základu stanoveného podle § 58 odst. 2 zákona.

Intenzivní péče – kombinovaná forma

[1] Studium je určeno pro nelékařské zdravotnické pracovníky, kteří splňují podmínky registrace v oboru Všeobecná sestra a mají ukončené bakalářské vzdělání v oboru Všeobecná sestra nebo Zdravotnický záchranář.

[2] Písemná část přijímací zkoušky má podobu písemného znalostního elektronického testu vyplňovaného uchazeči na počítačích umístěných v prostorách fakulty/univerzity s volbou odpovědí, kdy pouze jedna odpověď bude správná. Každá otázka bude mít pouze jednu správnou odpověď, za níž se bude považovat ta nejvíce správná a nejvíce vystihující odpověď na danou otázku.

[3] Obsah písemného testu: odborný znalostní test - odborná problematika ošetřovatelství v intenzívní péči. Písemný test bude mít 30 otázek. Za každou správnou odpověď budou přiděleny 2 body.

[4] Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 60 bodů.

[5] Každý uchazeč, který získá méně než 25 bodů v této části přijímací zkoušky, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu.

[6] Pořadí uchazečů u přijímacího řízení bude stanoveno součtem získaných bodů z jednotlivých částí přijímací zkoušky – písemný test a ústní pohovor.

2.2.4. Ústní přijímací zkouška

[1] Intenzivní péče (kombinovaná forma).

[1.1] Ústní část přijímací zkoušky má podobu pohovoru před zkušební komisí sestávající z nejméně tří akademických pracovníků fakulty.

[1.2] Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 60 bodů.

[1.3] Každý uchazeč, který získá méně než 15 bodů v této části přijímací zkoušky, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu.

[1.4] Cíl ústní části přijímací zkoušky – ústního pohovoru: Zjistit motivaci pro studium oboru, zájem o obor, zjistit předpoklady pro vysokoškolské studium a celkovou úroveň verbálního projevu uchazeče.

[1.4.1] Doporučené dokumenty k pohovoru: Potvrzení o realizované klinické praxi v oboru. Návrh své závěrečné práce. Zahraniční zkušenosti v oboru (odborná stáž, studijní pobyt, klinická praxe). Prokazatelné aktivity uchazeče ve zvoleném oboru studia (aktivní účast na odborných konferencích, publikační činnost, dobrovolnické a jiné aktivity apod.)

[1.5] Seznam okruhů pro ústní část přijímací zkoušky – ústní pohovor je tento:

[1.5.1] Odborná praxe (minimálně dvouletá) v oboru intenzívní péče: Bodové hodnocení: 0 – 15 bodů

[1.5.2] Návrh diplomové práce, motivace ke studiu: Bodové hodnocení: 10 – 30 bodů

[1.5.3] Přednosti uchazeče (volnočasové aktivity – odborné konference, publikační činnost v oboru, zahraniční zkušenosti apod.): Bodové hodnocení: 5 – 15 bodů

[1.5.4] Celkový výsledek přijímací zkoušky je dán součtem získaných bodů z jednotlivých částí přijímací zkoušky – písemný test a ústní část přijímací zkoušky (ústní pohovor).

[1.6] Konkrétní datum konání příslušné části přijímací zkoušky bude konkrétnímu uchazeči oznámeno v pozvánce k přijímací zkoušce, včetně dalších podrobných informačních pokynů. Termín, na který bude uchazeč pozván, se pro něj stává závazným a neměnným.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Okruhy k přijímacímu řízení navazující magisterský obor Intenzívní péče (kombinovaná forma)

 • Biologie člověka: Cytologie, genetika, funkční anatomie tkání, pohybový systém – kosti, svaly, krev, krevní oběh, mízní soustava, dýchací systém, trávící systém, termoregulace, močový systém, kožní ústrojí, látkové řízení organismu, žlázy s vnitřní sekrecí, nervové řízení organismu, CNS, smyslová ústrojí, pohlavní systém.
 • Fyziologie a patofyziologie: Zevní faktory vzniku nemocí, fyziologie a patofyziologie buňky, obecná fyziologie dráždivých systémů, fyziologie a patofyziologie imunity, fyziologie a patofyziologie krve, fyziologie a patofyziologie tělesných tekutin, acidobazická rovnováha, fyziologie a patofyziologie oběhového systému, fyziologie a patofyziologie respiračního systému, fyziologie a patofyziologie trávení a vstřebávání, fyziologie a patofyziologie metabolismu a výživy, fyziologie a patofyziologie vylučovacího systému, fyziologie a patofyziologie endokrinního systému, fyziologie a patofyziologie stresové reakce, fyziologie a patofyziologie svalů a pohybu, fyziologie a patofyziologie periferního a autoimunitního systému, fyziologie a patofyziologie CNS, fyziologie a patofyziologie somatosenzorického systému a bolesti, fyziologie a patofyziologie čichu a chuti, fyziologie a patofyziologie vestibulárního systému a sluchu, fyziologie a patofyziologie zrakového systému, fyziologie a patofyziologie kůže a termoregulace.
 • Teorie ošetřovatelství: Ošetřovatelství jako samostatný obor, konceptuální modely, ošetřovatelský proces, potřeby pacienta v IP, skórovací systémy v IP.
 • Základy intenzivní péče: Základní výkony k zajištění vitálních funkcí, základy monitorování v IP, respirační insuficience, UPV a kyslíková terapie, šok, sepse, MOF, MODS, nozokomiální infekce v IP, akutní stavy v IP: kardiovaskulární systém, GIT, renální systém, krev, nervový systém, endokrinní systém, pediatrie; akutní intoxikace, úrazy, neodkladní resuscitace, přehled nejčastěji užívaných farmak v IP, základy anesteziologie – celková a regionální anestezie.

Doporučena literatura k přijímací zkoušce
+

 • Ševčík, P., Černý, V., Vítovec, J.: Intenzivní medicína. Galén, Praha 2003. ISBN 80-7262-203-X.
 • Kapounová, G. Ošetřovatelství v intenzivní péči. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN978-80-247-1830-9.
 • Zadák, Z., Havel, E. Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství, 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN978-80-247-2099-9.
 • Handl, Z.: Monitorování pacientů v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči – vybrané kapitoly. NCO NZO, Brno 2007. ISBN 978-80-7013-459-7.
 • Kolektiv autorů: Sestra a urgentní stavy, Grada Publishing, 2009., ISBN: 978-80-247-2548-2.
 • Rokyta R. a kol. Fyziologie a patologická fyziologie pro klinickou praxi. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2015. 680 s. ISBN 978-80-247-4867-2.
 • Plevová, I. a kol. Ošetřovatelství I. Praha: Grada Publishing a.s., 2011. 288s. ISBN: 978- 80-247-3557-3.
 • Plevová, I. a kol. Ošetřovatelství II. Praha: Grada Publishing a.s., 2011. 224 s. ISBN: 978- 80-247-3558-0.

Vzor přijímací zkoušky
+

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Uchazeč k podané přihlášce na všechny studijní programy / obory na LF OU s výjimkou doktorských studijních programů / oborů připojí přílohu – Potvrzení příslušného praktického lékaře, že uchazeč je schopen studia a výkonu povolání v uvedeném programu / oboru! V potvrzení musí být uveden konkrétní studijní program/obor, pro který je vydáno. Na jednu přihlášku je možné uvést pouze jeden ze zvolených studijních programů/oborů, tzn. při zájmu o dva programy/obory podává uchazeč dvě elektronické přihlášky a dodá dvě lékařská potvrzení – vždy pro konkrétní zvolený program/obor.

Žádné jiné přílohy na fakultu předem nezasílejte, není-li u konkrétního studijního programu/oboru stanoveno jinak - pokud to bude nutné, budete o jejich doručení vždy požádáni.

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce PhDr. Renáta Zoubková, PhD.
 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.