OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Radoslava Tomanová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:MUDr. Radoslava Tomanová
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Ústav patologie (Lékařská fakulta)
telefon, mobil:
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1986 – 1992Univerzita Karlova, fakulta Všeobecného lékařství Praha

Kvalifikace

2003Patologická anatomie prvního stupně, specializace II. stupně
1996Patologická anatomie prvního stupně, specializace I. stupně

Zaměstnání, praxe

2001 – dosudFakultní nemocnice Ostrava, Ústav patologie
2001 – 2009Středomoravská nemocniční, a.s., Nemocnice Prostějov
1998 – 2001Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
1992 – 1997II. patologicko – anatomický ústav VFN Praha 2

Odborné zaměření

Patologie

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2003 – dosudSpolečnost českých patologů ČLS JEP

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý


Všechny publikace

Tomanová, R. Kazuistika BIO č. 11262/2017. In: XI. Meziregionální bioptický seminář. Ostrava. 2018.
Tomanová, R. Kazuistika BIO č. 12369/2017. In: XI. Meziregionální bioptický seminář. Ostrava. 2018.
Tomanová, R. Kazuistika BIO č. 9658/16. In: X. Meziregionální bioptický seminář. Ostrava. 2017.
Gamratová, M., Szotkovská, I., Tomanová, R., Křen, L. a Dvořáčková, J. Nádorová duplicita v mozku anebo změny po terapii?. In: 20. seminář mladých patologů s mezinárodní účastí a 44. sjezd Společnosti českých patologů. Litomyšl. 2017.
Fakhouri, F., Tomanová, R. a Dvořáčková, J. Koincidence primárního epiteloidního leiomyosarkomu a low grade neinvazivního papilárního uroteliálního karcinomu ledvinné pánvičky. In: 23. sjezd českých a slovenských patologů a 22. sjezd České společnosti histologických laborantů: Program se sborníkem abstrakt 2016-11-11 Ostrava. Hradec Králové: HANZO Production, 2016. s. 77-78. ISBN 978-80-906205-5-1.
Fakhouri, F., Tomanová, R. a Dvořáčková, J. Koincidence primárního epiteloidního leiomyosarkomu a low grade neinvazivního papilárního uroteliálního karcinomu ledvinné pánvičky. In: 23. sjezd českých a slovenských patologů a 22. sjezd České společnosti histologických laborantů. Ostrava. 2016.
Žiak, D., Dvořáčková, J., Faistová, H., Doležílek, R., Hurník, P., Židlík, V., Šustíková, J., Šímová, J., Uvírová, M., Tomanová, R., Kliment, M., Urban, O., Zoundjiekpon, V., Motyka, O. a Dítě, P. Gastrointestinal stromal tumors, morphological and immunohistochemical study. Forceps versus endoscopic ultrasound-guided fine-needle aspiration cytology.. In: 39th ecc European congress of cytology. Milano. 2015.
Gamratova, M., Trúchliková, I., Ostárková, B., Tomanová, R., Žiak, D., Horáček, J. a Dvořáčková, J. Verruciformní xantom spodiny dutiny ústní u 16-leté dívky.. In: 18. seminář mladých patologů a 42. sjezd Společnosti českých patologů. Litomyšl. 2015.
Dvořáčková, J., Tomanová, R., Buzrla, P., Žiak, D., Hurník, P., Doležílek, R., Židlík, V., Šustíková, J., Ondrušek, R., Kliment, M., Urban, O. a Klvaňa, P. VÝZNAM EUS ON-SITE CYTOLOGIE PANKREATU. 7-LETÉ ZKUŠENOSTI.. In: XVI. Pankreatologický den. Brno. 2015.
Žiak, D., Hurník, P., Heroková, J., Ondruššek, R., Laciok, S., Uvírová, M., Tomanová, R., Buzrla, P. a Dvořáčková, J. Coexistence of intraductal proliferative lesions of breast with low grade invasive carcinoma NST and tubular carcinoma - retrograde study. 2014.
Bielniková, H., Mazura, I., Dvořáčková, J., Delongová, P., Tomanová, R., Buzrla, P. a Šímová, J. Jednonukleotidové polymorfismy vybraných genů u astrogliálních tumorů.. In: 10. sympozium a workshop molekulární patologie a histo(cyto) chemie a 100. olomoucký diagnostický seminář. Olomouc. 2014.
Buzrla, P., Dvořáčková, J., Tomanová, R. a Fakhouri, F. Neobvyklý nález v oblasti duodena a vaterské papily - kazuistika 2 případů. s. 40-40. ISSN 1210-7875.
Dvořáčková, J., Žiak, D., Hurník, P., Židlík, V., Šustíková, J., Uvírová, M., Tomanová, R., Urban, O., Zoundjiekpon, V., Motyka, O., Dítě, P., Šímová, J. a Kliment, M. Porovnání cytologického a bioptického vyšetření v diagnostice GIST z pohledu patologa. s. 42-42. ISSN 1210-7875.
Ostárková, B., Delongová, P., Dvořáčková, J., Tomanová, R., Bielniková, H. a Vaculová, J. Proč je pitva důležitá. In: 17. Seminář mladých patologů a 41. sjezd Společnosti českých patologů. Litomyšl. 2014.
Dvořáčková, J., Žiak, D., Hurník, P., Židlík, V., Šustíková, J., Šímová, J., Uvírová, M., Tomanová, R., Kliment, M. a Urban, O. VÝHODY ON SITE CYTOLOGIE EUS FNA PANKREATU. s. 53-54. ISSN 1210-7875.
Delongová, P., Dvořáčková, J., Tomanová, R., Buzrla, P., Urbanovská, I., Cvek, J., Motyka, O. a Bielniková, H. Využití molekulárně cytogenetických metod při analýze vybraných mozkových nádorů a jejich přínos pro diagnostiku a léčbu. In: 10. sympozium a workshop molekulární patologie a histo(cyto) chemie a 100. olomoucký diagnostický seminář. Olomouc. 2014.
Dvořáčková, J., Urbanovská, I., Konvalinka, D., Uvírová, M., Tomanová, R., Buzrla, P., Paleček, T. a Drábek, J. AN ASSOCIATION OF MOLECULAR GENETIC PARAMETERS IN GLIOMAS AND MENINGIOMAS WITH HISTOLOGICAL TYPE AND GRADE. In: Morfologie v Čechách a na Slovensku II.. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. s. 60-64. ISBN 978-80-7464-364-4.
Bartusková, J., Dvořáčková, J., Delongová, P., Tomanová, R., Buzrla, P. a Urbanovská, I. Geneticky odlišné případy metastazujícího meningeomu. In: Morfologie v Čechách a na Slovensku. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. s. 122-126. ISBN 978-80-7464-364-4.
Ostárková, B., Tomanová, R., Delongová, P. a Dvořáčková, J. Metastazující nádor do subarachnoideálního prostoru. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. s. 55-59. ISBN 978-80-7464-364-4.
Tomanová, R., Delongová, P., Zuchnická, J., Dvořáčková, J., Buzrla, P. a Mačák, J. Primární maligní meningeální melanom kazuistika. In: Morfologie v Čechách a na Slovensku. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. s. 118-121. ISBN 978-80-7464-364-4.
Tomanová, R., Dvořáčková, J., Mačák, J., Buzrla, P., Ehrmann, J., Brychtová, S., Krhutová, V., Tavandzis, S. a Janíková, M. Přehled gastrointestinálních stromálních tumorů diagnostikovaných na Ústavu patologie FN Ostrava v letech 2010-2012. ISBN 978-80-7471-022-3.
Delongová, P., Kováčová, H., Ostárková, B., Tomanová, R., Dvořáčková, J. a Matura, D. Studie angioarchitektoniky monochoriálních placent barvením. In: Morfologie v Čechách a na Slovensku II.. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. s. 127-131. ISBN 978-80-7464-364-4.
Fakhouri, F., Tomanová, R. a Dvořáčková, J. Transplacentární přenos cytmegalovirové infekce sdružený s mnohočetnými vývojovými vrozenými vadami. In: Morfologie v Čechách a na Slovensku II.. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. s. 155-158. ISBN 978-80-7464-364-4.
Delongová, P., Bartusková, J., Tomanová, R. a Dvořáčková, J. Komparace dvou kazuistik maligního meningeomu s rozdílnými genetickými aberacemi. Onkologie. 2012, ISSN 1802-4475.
Tulinský, L., Dostalík, J., Dvořáčková, J. a Tomanová, R. Obrovský gastrointestilnální stromální tumor - kazuistika. 2012.
Tomanová, R. Persistující a recidivující fluidothorax, pachypleura 1.dx. In: Meziregionální seminář patologů. Fakultní nemocnice Ostrava - Poruba. 2012.
Dvořáčková, J., Mačák, J., Buzrla, P., Tomanová, R. a Dokulil, J. Primary neuroendocrine carcinoma of the kidney. Biomedical papers. 2012, roč. 156, s. 1-4. ISSN 1804-7521.
Paleček, T., Tomanová, R., Hanzlíková, P. a Kacířová, R. Atypické nádory mozkových obalů. In: II.bilaterální NCH-radiodiagnostické sympozium moravskoslezského regionu. Rožnov pdo Radhoštěm. 2011.
Tomanová, R., Buzrla, P. a Bielniková, H. Hodnocení extraaxiálních tumorů z pohledu patologa (meningeom, hemangiopericytom). In: II. bilaterální NCH-radiodiagnostické sympozium moravskoslezského regionu. Rožnov pod Radhoštěm. 2011.
Bielniková, H., Mačák, J., Tomanová, R. a Buzrla, P. Méně časté lokalizace dobře diferencovaných neuroendokrinních karcinomů. Onkologie. 2011, ISSN 1802-4475.
Dvořáčková, J., Buzrla, P. a Tomanová, R. Naše první zkušenosti se zavedením needle core biopsie tumoru ledvin ve FNO.. ISSN 1802-4475.
Kubala, O., Horáček, J. a Tomanová, R. Postižení non-sentinelových uzlin při náleu makrometastáz, mikrometastáz a submikrometastáz v sentinelových uzlinách karcinomu prsu. Závěr české multicentrické studie sentinelových uzlin karcinomu prsu.. s. 48-49. ISBN 978-80-86793-15-3.
Šťastný, K., Horáček, J. a Tomanová, R. Sentinelová uzlina u karcinomu in situ v České republice.. s. 48-48. ISBN 978-80-86793-15-3.


Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub