Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Radim Šrám


titul, jméno, příjmení:MUDr. Radim Šrám, DrSc.
místnost, podlaží, budova:
funkce:vědecký konzultant
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Centrum epidemiologického výzkumu (Lékařská fakulta)
telefon, mobil:
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1958 – 1964Lékařská fakulta UK, Praha
1954 – 1957JSŠ Praha 4

Kvalifikace

1978Dr.Sc., Univerzita Karlova, Praha
1970C.Sc., ČSAV, Praha
1964MUDr.

Zaměstnání, praxe

2018koordinátor projektu HAIE, Lékařská fakulta Ostravské univerzity, Ostrava
2017vědecký pracovník Oddělení genetické toxikologie a nanotoxikologie, Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., Praha
2003 – 2016vedoucí Oddělení genetické ekotoxikologie, Ústav experimentální medicíny, AV ČR, v.v.i., Praha
1991 – 2002vedoucí Laboratoře genetické ekotoxikologie, spol. pracoviště Krajské hygienické stanice Středočeského kraje a ÚEM AV ČR
1982 – 1991vedoucí oddělení biologické psychiatrie, Výzkumný ústav psychiatrický, Praha
1964 – 1982vedoucí Laboratoře genetiky a Národní laboratoře pro genotoxicitu, Institut hygieny a epidemiologie, Praha

Odborné zaměření

Molekulární epidemiologie, biomarkery expozice, účinku a vnímavosti k mutagenům a karcinogenům, vliv znečištěného ovzduší na lidské zdraví.
Dlouholeté zkušenosti s prováděním studií zabývajících se zdravím ve vztahu k životnímu prostředí, zejména v oblasti genetické toxikologie a molekulární epidemiologie.
V období 1964–1982 zaměřena na oblast mutagenezy zevním prostředím, studium genotoxicity na savčích modelech a lidské populaci. Výrazně se podílel na vytvoření systému laboratoří genotoxikologie v rámci hygienické služby. V letech 1982–1991 pracoval v oblasti ekologické genetiky a dále se zabýval účinky antioxidantů v procesu stárnutí a duševních chorob. Od r.1990 studoval vliv mykotoxinů na genetické poškození u horníků uranových dolů.
V letech 1991–2013 byl řešitelem řady národních i mezinárodních projektů (EU, US EPA, HEI). Založení a koordinace “Programu Teplice" (Teplice I 1991–1996, Teplice II 1997–2000, Program “Znečištění ovzduší a zdraví”), významného vědeckého projektu zabývajícího se vlivy znečištěného životního prostředí na lidské zdraví. Cílem těchto výzkumných studií bylo zjistit vliv znečištění životního prostředí, v prvé řadě ovzduší, na zdravotní stav populace v pánevních oblastech a v Praze. Studium se soustředilo na analýzu dýchacích funkcí, neuropsychických účinků, výsledků těhotenství, úmrtnosti a vzniku nádorových onemocnění. Program byl řešen úzké spolupráci s US Environmental Protection Agency (US EPA). K jeho plnění se v České republice spojilo 20 pracovišť, zejména okresních a krajských hygienických stanic ze severních, středních a jižních Čech, výzkumných ústavů a univerzit.
Od r. 2008 koordinoval také rozsáhlý výzkum znečištění ovzduší na Ostravsku, který byl zaměřen jak na hodnocení vlivu znečištění ostravského ovzduší na zdravotní stav populace, zejména dětí, tak na studium genotoxicity látek přítomných v ovzduší Ostravska a jejich škodlivé účinky na genetický materiál.
Zúčastnil se řady výzkuných projektů EU: PHARE, EXPOLIS, EXPAH, INTARESE, AIRNET, CancerRiskBiomarkers, ChildrenGenoNetwork, PINCHE, ENVIRISK, CITI–SENSE.
Publikoval více než 300 článků v recenzovaných odborných časopisech. (Celkový počet publikací s IF 285, celkový počet citací = 6815, HI = 48)

Akademické funkce a členství v orgánech

Je členem několika národních poradních orgánů dohlížejících na kvalitu životního prostředí a zdraví (RVUR, KŽP AV ČR, místopředseda VR MŽP). Z hlediska konsiliárních činností je expertem WHO (WHO–Europe, WHO–IPCS), kde se podílí na přípravě materiálů o vlivu znečištěného ovzduší na genetický materiál dětí), opakovaně pracoval jako hodnotitel návrhů projektů pro EC DG Research, 2006–2012 člen komise MŠMT ČR hodnotící výzkumné závěry.

Ocenění

Stříbrná medaile J.G.Mendela (ČSAV 1989), Fritz Sobels Award (European Environmental Mutagen Society 2000), ocenění „Česká hlava“ (AV ČR 2008), Cena ministra životního prostředí ČR (2008), čestná oborová medaile J. E. Purkyně za zásluhy v biomedicinských vědách (AV ČR 2013), Alexander Hollaender Award (Environmental Mutagenesis and Genomics Society 2017).
Čestný předseda Společnosti pro mutagenezu zevním prostředím Čs. Biologické společnosti.

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

1969člen, Environmental Mutagen Society (EMS)
2004 – 2014chairman, Molecular Epidemiology Group, Environmental Mutagen Society
1970člen, European Environmental Mutagen Society
1991 – 1993Vice–President, European Environmental Mutagen Society (EEMS)
1993 – 1995President, European Environmental Mutagen Society (EEMS)
1972 – 1999předseda, Společnost pro mutagenezu zevním prostředím Čs. biologické společnosti
2001 – dosudpředseda Komise pro životní prostředí AV ČR
2003 – 2017člen Vědecké rady MŽP ČR
2017 – dosudmístopředseda Vědecké rady MŽP ČR
2004 – dosudčlen Rady vlády pro udržitelný rozvoj
1978 – 1982Mutation Research – redakční rada
1996 – 2005Japan Journal of Cancer Research – redakční rada
1999 – 2005Cancer Epidemiol., Biomarkers & Prevention – redakční rada
1994 – 2005Environmental Health Perspectives – redakční rada
2002 – 2016International Journal of Hygiene and Environmental Health – redakční rada
2017Journal of Applied Biomedicine – redakční rada

Působení v zahraničí

15. 10. 1968 – 30. 11. 1969výzk. pracovník, Dept. of Genetics, University of Edinburgh, U.K. (prof.C.Auerbach)

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý
Ruštinapasivní znalost
Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

Zobrazit všechny publikaceNepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

facebook
instagram
twitter
rss
social hub