Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Uchazeč > Přijímací řízení

Ostravská univerzita

Přihláška ke studiu

Způsob podání přihlášky

 • Přihlášku ke studiu lze podat pouze elektronicky nejpozději do 15. března 2019, přihlášky podané po tomto datu nebudou akceptovány.
 • Za vložené údaje a zaslané přílohy odpovídá uchazeč/ka.
 • Hlásí-li se uchazeč/ka na více oborů, musí si podat přihlášku na každý obor zvlášť a uhradit administrativní poplatek. Počet zvolených oborů se rovná počtu podaných přihlášek a počtu uhrazených plateb.
 • Pro platnost přihlášky je nutné souhlasit s informací uvedenou u přihlášky „Tímto prohlašuji, že jsem se seznámil/a a souhlasím s podmínkami přijetí, termínem a způsobem ověřování jejich splnění, formou a rozsahem přijímací zkoušky a kritérii pro jejich vyhodnocení.<

Uchazeči se specifickými vzdělávácími potřebami (SVP) PŘED podáním e-přihlášky ke studiu, nejpozději však 6 týdnů před vykonáním přijímací zkoušky konzultujte na LF OU volbu oboru a průběh studia s fakultní koordinátorkou SVP z důvodu prevence neúspěšnosti studia zvoleného oboru.

Elektronická přihláška

 1. e-přihláška
 2. Uchazeč/ka zadá své osobní údaje a zvolí si studijní obor, včetně formy studia, na kterou se chce přihlásit (věnujte zvýšenou pozornost volbě formy studia (prezenční = denní, kombinovaná = dálková).
 3. Systém uchazeči/uchazečce přidělí specifický symbol, který použije pro úhradu administrativního poplatku, jež je dle Opatření děkana č. 26 LF OU, stanoven na 560,- Kč.
 4. Přihláška je považována za platnou pouze v případě, že uchazeč/ka zaplatil/a administrativní poplatek a uvedl/uvedla při platbě – kromě správného čísla účtu a variabilního symbolu – svůj specifický symbol. Pokud specifický symbol nebude uveden nebo bude uveden nesprávný, přihláška ke studiu bude vyřazena jako nezaplacená a neplatná. Pokud si podává uchazeč/ka více přihlášek, ke každé se vztahuje jiný specifický symbol. Společná platba několika oborů je automaticky evidována jako chybná platba.
 5. Po provedení úhrady poplatku za přijímací řízení si (po přihlášení do systému e-přihlášky) zkontrolujte, zda byla platba přiřazena k Vaší přihlášce (v sloupci Platba je uveden symbol úspěšného připsání platby na účet univerzity). V opačném případě se jedná o chybnou platbu. Správná platba je přiřazena k přihlášce nejpozději do týdne od provedení úhrady.
 6. Uchazeč/ka, který/á poplatek uhradí v zahraničí, je povinen/povinna zaslat doklad o platbě poštou.
 7. Každý/á uchazeč/ka je povinen/povinna si na internetu v modulu e-přihlášky zkontrolovat skutečnost, že poplatek za podanou přihlášku byl připsán na účet univerzity. Případné nesrovnalosti lze řešit nejpozději do 15. března 2019 včetně. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 8. V případě chybné platby je uchazeč/ka povinen/povinna poplatek zaplatit znovu, a to tak, aby byla platba připsána na účet univerzity nejpozději do 15. března 2019 včetně. Požádá-li uchazeč/ka o vrácení chybné platby, Ostravská univerzita účtuje storno poplatek ve výši 100,- Kč. Žádost o vrácení platby je nutné podat písemně nejpozději do jednoho měsíce od ukončení přijímání přihlášek ke studiu pro daný obor, přílohou této žádosti je doklad o provedené platbě.
 9. Uchazeči, kteří ve stanoveném termínu podali řádně vyplněnou přihlášku ke studiu a provedli platbu, obdrží pozvánku k přijímacím zkouškám obsahující podrobné informační pokyny týkající se organizačních záležitostí samotného dne konání přijímacích zkoušek (tj. přesné určení termínu, místa, času, a další důležité informace). Termín, na který bude uchazeč pozván, se pro něj stává závazným a neměnným.
 10. Administrativní poplatek je určen ke krytí výloh spojených s přijímacím řízením. Pokud se uchazeč/ka nedostaví k přijímací zkoušce, poplatek mu/jí nebude vrácen.
 11. Jakýkoli převod přihlášek mezi jednotlivými studijními obory nebo jejich formami není možný.

Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. Z materiálu lze pořizovat kopie nebo výpisy v rozsahu stanoveném správním řádem a vše se děje v prostorách k tomu vyhrazených a za přítomnosti pověřeného zaměstnance Lékařské fakulty OU v Ostravě. Termín pro nahlédnutí je stanoven na 25. červenec 2019.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny po zasedání komise pro přijímací řízení v nejbližším možném termínu, jež následuje až po náhradním termínu přijímací zkoušky. Rámcové výsledky budou nejpozději zveřejněny prostřednictvím webu v prvním týdnu měsíce července. Každý uchazeč obdrží písemné rozhodnutí, na nějž může teprve uplatnit možnost podání odvolání proti rozhodnutí dle zákona prostřednictvím zveřejněného formuláře na webu fakulty.


Zveřejněno / aktualizováno: 30. 11. 2018

facebook
rss
social hub