Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > O fakultě > Aktuality

Ostravská univerzita

Akademický senát Lékařské fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje volby kandidáta na děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity

Na svém zasedání dne 1. září 2020 Akademický senát Lékařské fakulty Ostravské univerzity vyhlásil volby na kandidáta děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity, schválil harmonogram a jmenoval volební komisi v čele s RNDr. Hanou Sochorovou, PhD., předsedkyní AS LF OU.

Volby se uskuteční dne

12. října 2020 od 16:00 hod.

místnost č. 127, budova ZY Lékařské fakulty, Syllabova 19, Ostrava – Zábřeh

Kandidáty může navrhovat každý člen akademické obce Lékařské fakulty Ostravské univerzity.

Návrhy je nutné doručit v zalepené obálce s označením „Volby děkana LF OU“ adresované kterémukoli členu volební komise přes podatelnu OU do 23. září 2020, do 11:00 hod.

Náležitosti přihlášky kandidáta

  1. písemný souhlas kandidáta se zařazením na seznam kandidátů v listinné podobě
  2. písemná podpora minimálně jednoho člena akademické obce LF OU v listinné podobě, která musí obsahovat:
    • jméno, příjmení a tituly navrhovaného kandidáta, podpis kandidáta
    • jméno, příjmení a tituly navrhovatele/ů s podpisem
    • identifikace příslušnosti navrhovatele/ů k akademické obci LF OU (název pracoviště/studijní program – doporučený formulář ke stažení)
  3. negativní lustrační osvědčení a čestné prohlášení v originále nebo úředně ověřené kopii předložené v souladu se zákonem č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (s výjimkou kandidátů narozených po 1. 12. 1971) – kandidát, kterému se nepodaří získat lustrační osvědčení do data 23. září 2020, může jej předložit dodatečně nejpozději do termínu konání Shromáždění akademické obce Lékařské fakulty Ostravské univerzity

Navrhovaní kandidáti následně dle harmonogramu zašlou předsedkyni Volební komise svůj životopis a svůj volební program v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pošty ze své pracovní mailové adresy. Případnou tištěnou verzi doručí osobně proti podpisu nebo přes podatelnu OU na adresu předsedkyně Volební komise. Tyto materiály budou zveřejněny minimálně deset dnů před volbou kandidáta na Portálu i na veřejné části webových stránek LF OU.

Časový harmonogram voleb
do 23. září 2020 11:00odevzdání návrhů kandidátů na děkana LF OU
do 25. září 2020zveřejnění kandidátní listiny
do 25. září 14:00 osobně
do 28. září 2020 20:00 elektronicky
odevzdání volebního programu a životopisu kandidátů předsedkyni volební komise
5. října 2020 v 16:00 Shromáždění akademické obce LF OU
12. října 2020 v 16:00 zasedání AS LF OU – volba kandidáta na děkana

Složení Volební komise:

RNDr. Hana Sochorová, Ph.D. – předsedkyně AS LF OU
MUDr. Irina Chmelová, Ph.D., MBA – členka komory akademických pracovníků AS LF OU
Eliška Vaňková – členka komory studentů AS LF OU


Ostrava, 2. září 2020


Zveřejněno / aktualizováno: 02. 09. 2020

facebook
instagram
twitter
rss
social hub