Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > O fakultě > Aktuality

Ostravská univerzita

Akademický senát Lékařské fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje volby na kandidáta děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity

Na svém mimořádném zasedání dne 6. ledna 2020 Akademický senát Lékařské fakulty Ostravské univerzity vyhlásil volby na kandidáta děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity, schválil harmonogram a jmenoval volební komisi v čele s RNDr. Hanou Sochorovou, PhD., předsedkyní AS LF OU.

Volby se uskuteční dne 3. března 2020 od 16:00 hod. v místnosti č. 127, budova ZY Lékařské fakulty, Syllabova 19, Ostrava – Zábřeh.

Kandidáty může navrhovat každý člen akademické obce Lékařské fakulty Ostravské univerzity.

Návrhy je nutné doručit v zalepené obálce s označením „Volby děkana LF OU“ adresované kterémukoli členu volební komise přes podatelnu OU do 11. února 2020, do 11:00 hod.

Náležitosti přihlášky kandidáta

  1. písemný souhlas kandidáta se zařazením na seznam kandidátů v listinné podobě
  2. písemná podpora minimálně jednoho člena akademické obce LF OU v listinné podobě, která musí obsahovat:
    • jméno, příjmení a tituly navrhovaného kandidáta, podpis kandidáta
    • jméno, příjmení a tituly navrhovatele/ů s podpisem
    • identifikace příslušnosti navrhovatele/ů k akademické obci LF OU (název pracoviště) (doporučený formulář ke stažení zde)
  3. negativní lustrační osvědčení a čestné prohlášení v originále nebo úředně ověřené kopii předložené v souladu se zákonem č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (s výjimkou kandidátů narozených po 1. 12. 1971) – kandidát, kterému se nepodaří získat lustrační osvědčení do data 11. února 2020, může je předložit dodatečně nejpozději do termínu konání Shromáždění akademické obce Lékařské fakulty Ostravské univerzity

Navrhovaní kandidáti následně dle harmonogramu zašlou předsedkyni Volební komise svůj životopis a svůj volební program v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pošty ze serveru Ostravské univerzity. Případnou tištěnou verzi doručí osobně proti podpisu nebo na adresu předsedkyně Volební komise přes podatelnu OU. Tyto materiály budou zveřejněny minimálně deset dnů před volbou kandidáta na Portálu i na veřejné části webových stránek LF OU.

Časový harmonogram voleb:
do 11. února 2020 11:00odevzdání návrhů kandidátů na děkana LF OU
do 14. února 2020zveřejnění kandidátní listiny
do 17. února 2020 11:00odevzdání volebního programu a životopisu kandidátů
20. února 2020 v 16:00Shromáždění akademické obce LF OU
3. března 2020 v 16:00zasedání AS LF OU – volba kandidáta na děkana

Složení Volební komise:

RNDr. Hana Sochorová, Ph.D. – předsedkyně AS LF OU
MUDr. Irina Chmelová, Ph.D., MBA – členka komory akademických pracovníků AS LF OU
Eliška Vaňková – členka komory studentů AS LF OU

Dokumenty:


Zveřejněno / aktualizováno: 07. 01. 2020

facebook
rss
social hub