OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > O fakultě > Aktuality

Ostravská univerzita

Vyhlášení voleb do Akademického senátu Lékařské fakulty OU pro funkční období 2019-2022

Děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje v souladu s vnitřními předpisy Lékařské fakulty Ostravské univerzity

volby do obou komor Akademického senátu Lékařské fakulty Ostravské univerzity,

které se uskuteční
v
Fakultní nemocnice Ostrava – monoblok,
2. patro, Interní klinika (místnost bude označena)
9. dubna 2019 od 9.00 do 16.00 hod.

a
Lékařská fakulta Ostravské univerzity – místnost ZY 127 (budova ZY - INLEK, přízemí)
10. dubna 2019 od 9.00 do 16.00 hod.


Kandidáty z řad akademických pracovníků a studentů Lékařské fakulty Ostravské univerzity může navrhovat každý člen akademické obce Lékařské fakulty Ostravské univerzity.

Kandidáta na člena AS LF OU do příslušné sekce může navrhnout pouze člen téže sekce.

Pokud je jedna a tatáž osoba studentem a zároveň akademickým pracovníkem, je považována za člena komory akademických pracovníků a příslušné sekce.

Návrh na kandidáta do příslušné sekce komory akademických pracovníků musí obsahovat: jméno a příjmení kandidáta, název jeho pracoviště, příslušnou sekci, jeho písemný souhlas s kandidaturou a písemné prohlášení, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popř. že tyto překážky pominou ke dni voleb, stvrzené jeho vlastnoručním podpisem.

Návrh na kandidáta do příslušné sekce komory studentů musí obsahovat: jméno a příjmení kandidáta, jeho studijní program a příslušnou sekci, jeho písemný souhlas s kandidaturou a písemné prohlášení, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popř. že tyto překážky pominou ke dni voleb, stvrzené jeho vlastnoručním podpisem.

Pokyny k volbám do Akademického senátu LF OU na funkční období 2019 - 2022 ikona pdf

Dále musí každý návrh na kandidáta obsahovat:

  • kontakt na kandidáta (e-mail),
  • jméno a příjmení navrhovatele/ů,
  • jeho/jejich pracoviště nebo studijní program,
  • příslušnou sekci,
  • jeho/jejich vlastnoruční podpis.

Kandidát i navrhovatel musí být ke dni podání návrhu na kandidáty členem akademické obce.

Návrhy na kandidáty podávejte v listinné podobě na formuláři kterémukoliv členu volební komise proti podpisu do 1. dubna 2019, do 12:00 hodin.


Současně děkan jmenoval volební komisi ve složení:

Akademičtí pracovníci:
Mgr. Miroslava Kachlová, DiS.Ústav ošetřovatelství a porodní asistence
Mgr. Jana Vaculová, Ph.D.Ústav patologie
Mgr. Jana Vavrošová, Ph.D.Katedra intenzívní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů
MUDr. Mária WozniakováÚstav patologie
 
Studenti:
Libor HavrlantZdravotnický záchranář
Petr KovářVšeobecné lékařství
Bc. Aneta PálmaiováSpolečenská patologie a logistika terénních rizikových situací
Boris SivákVšeobecné lékařství

Seznam kandidátů bude zveřejněn do 2. dubna 2019 na webových stránkách Lékařské fakulty OU.

Výsledky voleb budou vyhlášeny do 15. dubna 2019 do 16.00 hodin.


V Ostravě 12. března 2019
doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.
děkan LF OU


Zveřejněno / aktualizováno: 22. 03. 2019

facebook
rss
social hub