OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > O fakultě > Aktuality

Ostravská univerzita

Akademický senát Lékařské fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje volby na kandidáta děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity

Na svém pravidelném zasedání dne 22. října 2018 Akademický senát Lékařské fakulty Ostravské univerzity vyhlásil volbu na kandidáta děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity, schválil harmonogram a jmenoval volební komisi v čele s MUDr. Igorem Dvořáčkem, PhD., předsedou AS LF OU.

Volby se uskuteční dne:

14. 11. 2018 od 16:00 hod.
místnost č. 127, budova ZY Lékařské fakulty, Syllabova 19, Ostrava – Zábřeh

Kandidáty může navrhovat každý člen akademické obce Lékařské fakulty Ostravské univerzity.

Návrhy je nutné doručit v zalepené obálce s označením „Volby děkana LF OU“ adresované kterémukoli členu volební komise přes podatelnu OU do 31. 10. 2018, do 12:00 hod.

Náležitosti přihlášky kandidáta

 1. písemný souhlas kandidáta se zařazením na seznam kandidátů v listinné podobě
 2. písemná podpora minimálně jednoho člena akademické obce LF OU v listinné podobě, která musí obsahovat:
  • jméno, příjmení a tituly navrhovaného kandidáta, podpis kandidáta
  • jméno, příjmení a tituly navrhovatele/ů s podpisem
  • identifikace příslušnosti navrhovatele/ů k akademické obci LF OU (název pracoviště) (doporučený formulář ke stažení)
 3. negativní lustrační osvědčení a čestné prohlášení v originále nebo úředně ověřené kopii předložené v souladu se zákonem č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (s výjimkou kandidátů narozených po 1. 12. 1971) – kandidát, kterému se nepodaří získat lustrační osvědčení do data 31. 10. 2018, může je předložit dodatečně

Navrhovaní kandidáti odevzdají předsedovi AS LF OU nejpozději dva týdny před termínem voleb svůj životopis a svůj volební program. Tyto materiály budou zveřejněny minimálně deset dnů před volbou kandidáta.

 • do 2. listopadu 2018 – zveřejnění kandidátní listiny
 • 6. listopadu 2018 v 16:00 – Shromáždění akademické obce LF OU
 • 14. listopadu 2018 v 16:00 – zasedání AS LF OU – volba kandidáta na děkana

Složení Volební komise:

Dokumenty


Zveřejněno / aktualizováno: 24. 10. 2018

facebook
rss
social hub