Epidemiologie životního a pracovního prostředí, účinky elektromagnetických polí a neionizujícího záření

Řešitel: RNDr. Vítězslav Jiřík, Ph.D.
Pracoviště: Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví

Anotace

Telekomunikační technologie založené na radiofrekvenčním záření (RF), jako je rádio a televize, jsou používány již řadu desítek let. Existuje však mnoho nových aplikací pro vysílání a příjem RF vln a používání RF zařízení, jako jsou všudypřítomné mobilní telefony. Osoba vystavená vysokofrekvenčním polím a jejich účinky jsou předmětem zájmu vědců i celé populace. Jako reakce na tento zájem, bylo v uplynulém desetiletí vynaloženo nemalé úsilí v oblasti výzkumu biologických účinků RF a byla zodpovězena řada konkrétních otázek týkajících se potenciálních vlivů RF na zdraví. Několik oblastí tohoto výzkumu však vyžaduje další šetření, přičemž rychlý vývoj technologií v této oblasti vyvolává stále nové otázky.

V průběhu let vzniklo u části obyvatelstva rovněž jisté sociální znepokojení a ovlivňuje tak řízení rizik na národní i regionální úrovni a přijímání vědeckých výsledků hodnocení zdravotních rizik. Řízení rizik je založeno na důkazech, které vycházejí z vědeckých poznatků i z poznatků ze sociálních studií, které zkoumaly tento problém. Tento směr výzkumu proto identifikuje specifické potřeby výzkumu jak v přírodních vědách a medicíně relevantních pro posuzování zdravotního rizika, tak oblast společenských věd, které se týkají veřejného zájmu a komunikace v oblasti rizika, a zdůrazňují jejich význam při plnění požadavků na ochranu veřejného zdraví.


Zveřejněno / aktualizováno: 31. 05. 2018