Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > O fakultě > Úřední deska

Ostravská univerzita

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2019/2020 pro studijní program / obor Chirurgické obory (prezenční, kombinovaná forma)

Podání přihlášky a platba

 • Termín pro podání e-přihlášky: do 15. května 2019.
 • Administrativní poplatek spojený s přijímacím řízením je stanoven dle Opatření děkana č. 26/2018 LF OU stanoven na 560,- Kč.
 • Na Ostravské univerzitě nelze platit v hotovosti, pouze bezhotovostním stykem.
 • Uchazeči/čky, kteří/ré ve stanoveném termínu podali/ly řádně vyplněnou přihlášku ke studiu a provedli/ly platbu, obdrží pozvánku k přijímacím zkouškám obsahující podrobné informační pokyny týkající se organizačních záležitostí samotného dne konání přijímacích zkoušek (tj. přesné určení termínu, místa, času a další důležité informace). Termín, na který bude uchazeč pozván, se pro něj stává závazným a neměnným.
 • Administrativní poplatek je určen ke krytí výloh spojených s přijímacím řízením. Pokud se uchazeč/ka nedostaví k přijímací zkoušce, poplatek mu/jí nebude vrácen.
 • V případě chybné platby je uchazeč/ka povinen/povinna poplatek zaplatit znovu, a to tak, aby byla platba připsána na účet univerzity nejpozději do 15. května 2019 včetně.
 • Požádá-li uchazeč/ka písemně prostřednictvím žádosti o vrácení chybné platby a bude-li jemu/jí vyhověno, Ostravská univerzita účtuje storno poplatek ve výši 100,- Kč. Žádost o vrácení platby je nutné podat písemně nejpozději do jednoho měsíce od ukončení přijímání přihlášek ke studiu pro daný obor, přílohou této žádosti je doklad o provedené platbě.
 • Každý/á uchazeč/ka je povinen/povinna si na internetu v modulu e-přihlášky zkontrolovat skutečnost, že poplatek za podanou přihlášku byl připsán na účet univerzity.
 • Uchazeč/ka, který/á poplatek uhradí v zahraničí, je povinen/povinna zaslat doklad o platbě poštou.


Bankovní spojení:

Název banky: ČNB Ostrava
Účet: 0000931761, kód banky 0710
Konstantní symbol: 379
Variabilní symbol pro banku: 111011
Převodová pošta: 702 00 Ostrava 2

Informace pro platbu ze zahraničí:

IBAN: CZ65 0710 0000 0000 0093 1761
SVIWT(BIWT): CNBACZPP


Adresa:

 • Lékařská fakulta Ostravské univerzity
  Studijní oddělení
  Syllabova 19
  703 00 Ostrava 3

Veškeré informace poskytuje studijní oddělení LF OU:

Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. Z materiálu není přípustné pořizovat kopie a vše se děje v prostorách k tomu vyhrazených a za přítomnosti pověřeného zaměstnance Lékařské fakulty OU v Ostravě. Termín pro nahlédnutí je stanoven na 25. červenec 2019.


Povinné přílohy přihlášky

K přihlášce ke studiu doktorského oboru je nutné doložit tyto ověřené dokumenty (nutno zaslat do termínu podání přihlášky tj. 15. května 2019):

Pro uchazeče doktorského studijního programu/oboru Chirurgické obory

 • E-přihláška
 • 1x ověřená kopie všech získaných vysokoškolských diplomů (u absolventů 2019 dodání nejpozději v den konání přijímací zkoušky nebo zápisu).
 • 1x profesní strukturovaný životopis (součástí by mělo být doporučení ke studiu).
 • 1x přehled vědecko-výzkumné činnosti (projekty, publikační a přednášková činnost, SVOČ).
 • 2x návrh tématu a anotace disertační práce v rozsahu 1-2 strany.
 • Doručení povinných příloh je nutnou podmínkou pro vyhovění přijímacímu řízení - bez nich nebude uchazeč/ka přijat/a ke studiu a výsledky přijímacího řízení pozbydou platnosti.
 • Žádné součásti přihlášky včetně příloh se uchazečům nevrací.


Předpokládaný nejvyšší počet přijatých uchazečů:

 • Chirurgické obory (prezenční forma / kombinovaná forma): 10

Předběžně uváděný počet přijatých je orientační, konečný závisí na počtu uchazečů a úrovni znalostí prokázaných v rámci přijímacího řízení.


Přijímací zkouška

Pro uchazeče doktorského studijního programu / oboru Chirurgické obory:

 • Diskuse nad návrhem disertační práce (50 bodů).
 • Prověření základních znalostí z oboru (50 bodů).

Maximum bodů - 100 bodů.
Minimum bodů - 60 bodů.


Návrhy okruhů disertačních prací:
1.OnkochirurgieDoc. MUDr. P. Vávra, Ph.D.
2.Všeobecná chirurgieDoc. MUDr. P. Vávra, Ph.D.
3.Hepatobiliární chirurgieDoc. MUDr. P. Vávra, Ph.D.
4.NeurochirurgieDoc. MUDr. R. Lipina, Ph.D.
5.UrologieDoc. MUDr. J. Krhut, Ph.D.
6.Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krkuProf. MUDr. P. Komínek, Ph.D., MBA
7.TraumatologieDoc. MUDr. L. Pleva, CSc.
8.GynekologieDoc. MUDr. O. Šimetka, Ph.D., MBA
9.KardiochirurgieDoc. MUDr. R. Brát, Ph.D., MBA
10.Anesteziologie a intenzivní medicínaProf. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.

Návrhy okruhů témat disertačních prací, DSP Chirurgické obory akademický rok 2019/2020 ikona pdf


Termín přijímací zkoušky:

 • 3. červen 2019 v 13:00 hod., učebna FNO (bude upřesněno ve zvacím dopise)


Lékařská fakulta OU
telefon: +420 597 091 742, 1708 nebo +420 774 774 160
email: Mgr. Ivona Závacká, Ph.D.Profil absolventa


Zveřejněno / aktualizováno: 04. 03. 2019

facebook
rss
social hub