Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Uchazeč > Přijímací řízení

Ostravská univerzita

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2019/2020 pro studijní program/obor Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie (prezenční, kombinovaná forma)

Podání přihlášky a platba

 • Termín pro podání e-přihlášky: do 15. května 2019.
 • Administrativní poplatek spojený s přijímacím řízením je stanoven dle Statutu OU na 560,- Kč.
 • Na Ostravské univerzitě nelze platit v hotovosti, pouze bezhotovostním stykem.
 • Uchazeči/čky, kteří/ré ve stanoveném termínu podali/ly řádně vyplněnou přihlášku ke studiu a provedli/ly platbu, obdrží pozvánku k přijímacím zkouškám obsahující podrobné informační pokyny týkající se organizačních záležitostí samotného dne konání přijímacích zkoušek (tj. přesné určení termínu, místa, času a další důležité informace). Termín, na který bude uchazeč pozván, se pro něj stává závazným a neměnným.
 • Administrativní poplatek je určen ke krytí výloh spojených s přijímacím řízení. Pokud se uchazeč/ka nedostaví k přijímací zkoušce, poplatek mu/jí nebude vrácen.
 • V případě chybné platby je uchazeč/ka povinen/povinna poplatek zaplatit znovu, a to tak, aby byla platba připsána na účet univerzity nejpozději do 15. května 2019 včetně.
 • Požádá-li uchazeč/ka písemně prostřednictvím žádosti o vrácení chybné platby a bude-li jemu/jí vyhověno, Ostravská univerzita účtuje storno poplatek ve výši 100,- Kč. Žádost o vrácení platby je nutné podat písemně nejpozději do jednoho měsíce od ukončení přijímání přihlášek ke studiu pro daný obor, přílohou této žádosti je doklad o provedené platbě.
 • Každý/á uchazeč/ka je povinen/povinna si na internetu v modulu e-přihlášky zkontrolovat skutečnost, že poplatek za podanou přihlášku byl připsán na účet univerzity.
 • Uchazeč/ka, který/á poplatek uhradí v zahraničí, je povinen/povinna zaslat doklad o platbě poštou.

Bankovní spojení:
Název banky:ČNB Ostrava
Účet:0000931761, kód banky 0710
Konstantní symbol:379
Variabilní symbol pro banku:111011
Převodová pošta:702 00 Ostrava 2
Informace pro platbu ze zahraničí:
IBAN:CZ65 0710 0000 0000 0093 1761
SVIWT(BIWT):CNBACZPP

Adresa:

 • Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
  Studijní oddělení
  Syllabova 19
  703 00 Ostrava 3

 • Veškeré informace poskytuje studijní oddělení LF OU:
  pro doktorské studium
  Ing. Darina Pyszková
  telefon: 597 091 710
  email:

Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. Z materiálu není přípustné pořizovat kopie a vše se děje v prostorách k tomu vyhrazených a za přítomnosti pověřeného zaměstnance Lékařské fakulty OU v Ostravě. Termín pro nahlédnutí je stanoven na 25. červenec 2019.


Povinné přílohy přihlášky

K přihlášce ke studiu doktorského oboru je nutné doložit tyto ověřené dokumenty (nutno zaslat do termínu podání přihlášky tj. 15. května 2019):

Pro uchazeče doktorského studijního programu/oboru Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie

 • E-přihláška
 • 1x ověřená kopie všech získaných vysokoškolských diplomů (u absolventů 2019 dodání nejpozději v den konání přijímací zkoušky).
 • 1x profesní strukturovaný životopis (součástí by mělo být doporučení ke studiu).
 • 1x přehled vědecko-výzkumné činnosti (projekty, publikační a přednášková činnost, SVOČ).
 • 2x návrh tématu a anotace disertační práce v rozsahu 1-2 strany.
 • Doručení povinných příloh je nutnou podmínkou pro vyhovění přijímacímu řízení - bez nich nebude uchazeč/ka přijat/a ke studiu a výsledky přijímacího řízení pozbudou platnosti.
 • Žádné součásti přihlášky včetně příloh se uchazečům nevrací.

Předpokládaný nejvyšší počet přijatých uchazečů:

 • Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie (prezenční forma / kombinovaná forma): 2/10

Předběžně uváděný počet přijatých je orientační, konečný závisí na počtu uchazečů a úrovni znalostí prokázaných v rámci přijímacího řízení.


Přijímací zkouška

Pro uchazeče doktorského studijního programu/oboru Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie:

 • Diskuse nad návrhem disertační práce (50 bodů).
 • Prověření základních znalostí z oboru (50 bodů).

Maximum bodů - 100 bodů.
Minimum bodů - 60 bodů.


Témata - okruhy pro návrhy témat disertační prací:
témakontaktní osoba
Epidemiologie infekčních nemocídoc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS
Epidemiologie neinfekčních nemocíMUDr. Eva Mrázková, Ph.D.
doc. Ing. Hana Tomášková, Ph.D.
Epidemiologie životního prostředíRNDr. Vítězslav Jiřík, Ph.D.
doc. Ing. Hana Tomášková, Ph.D.

Termín přijímací zkoušky:

 • 18. červen 2019 (případně 17. června 2019 od 13:00, přesný termín pro každého uchazeče bude stanoven ve zvacím dopise), od 11. hod., učebna ZY 352

Kontakt:

Lékařská fakulta OU v Ostravě
telefon: +420 597 091 742, 1708 nebo +420 774 774 160
email:


Zveřejněno / aktualizováno: 20. 03. 2019

facebook
rss
social hub