OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Uchazeč > Přijímací řízení

Ostravská univerzita

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2017/2018 pro studijní program/obor Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie (prezenční, kombinovaná forma)

Podání přihlášky a platba

 • Termín pro podání e-přihlášky: do 15. května 2017.
 • Administrativní poplatek spojený s přijímacím řízením je stanoven dle Statutu OU na 560,- Kč.
 • Na Ostravské univerzitě nelze platit v hotovosti, pouze bezhotovostním stykem.
 • Uchazeči/čky, kteří/ré ve stanoveném termínu podali/ly řádně vyplněnou přihlášku ke studiu a provedli/ly platbu, obdrží pozvánku k přijímacím zkouškám obsahující podrobné informační pokyny týkající se organizačních záležitostí samotného dne konání přijímacích zkoušek (tj. přesné určení termínu, místa, času a další důležité informace). Termín, na který bude uchazeč pozván, se pro něj stává závazným a neměnným.
 • Administrativní poplatek je určen ke krytí výloh spojených s přijímacím řízení. Pokud se uchazeč/ka nedostaví k přijímací zkoušce, poplatek mu/jí nebude vrácen.
 • V případě chybné platby je uchazeč/ka povinen/povinna poplatek zaplatit znovu, a to tak, aby byla platba připsána na účet univerzity nejpozději do 15. května 2017 včetně.
 • Požádá-li uchazeč/ka písemně prostřednictvím žádosti o vrácení chybné platby a bude-li jemu/jí vyhověno, Ostravská univerzita účtuje storno poplatek ve výši 100,- Kč. Žádost o vrácení platby je nutné podat písemně nejpozději do jednoho měsíce od ukončení přijímání přihlášek ke studiu pro daný obor, přílohou této žádosti je doklad o provedené platbě.
 • Každý/á uchazeč/ka je povinen/povinna si na internetu v modulu e-přihlášky zkontrolovat skutečnost, že poplatek za podanou přihlášku byl připsán na účet univerzity.
 • Uchazeč/ka, který/á poplatek uhradí v zahraničí, je povinen/povinna zaslat doklad o platbě poštou.
Bankovní spojení:
Název banky:ČNB Ostrava
Účet:0000931761, kód banky 0710
Konstantní symbol:379
Variabilní symbol pro banku:111011
Převodová pošta:702 00 Ostrava 2
Informace pro platbu ze zahraničí:
IBAN:CZ65 0710 0000 0000 0093 1761
SVIWT(BIWT):CNBACZPP

Adresa:

 • Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
  Studijní oddělení
  Syllabova 19
  703 00 Ostrava 3

 • Veškeré informace poskytuje studijní oddělení LF OU:

Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. Z materiálu není přípustné pořizovat kopie a vše se děje v prostorách k tomu vyhrazených a za přítomnosti pověřeného zaměstnance Lékařské fakulty OU v Ostravě. Termín pro nahlédnutí je stanoven na 12. července 2017.

Povinné přílohy přihlášky

K přihlášce ke studiu doktorského oboru je nutné doložit tyto ověřené dokumenty (nutno zaslat do termínu podání přihlášky tj. 15. května 2017):

Pro uchazeče doktorského studijního programu/oboru Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie

 • E-přihláška
 • 1x ověřená kopie všech získaných vysokoškolských diplomů (u absolventů 2017 dodání nejpozději v den konání přijímací zkoušky).
 • 1x profesní strukturovaný životopis (součástí by mělo být doporučení ke studiu).
 • 1x přehled vědecko-výzkumné činnosti (projekty, publikační a přednášková činnost, SVOČ).
 • 2x návrh tématu a anotace disertační práce v rozsahu 1-2 strany.
 • Doručení povinných příloh je nutnou podmínkou pro vyhovění přijímacímu řízení - bez nich nebude uchazeč/ka přijat/a ke studiu a výsledky přijímacího řízení pozbudou platnosti.
 • Žádné součásti přihlášky včetně příloh se uchazečům nevrací.

Předpokládaný nejvyšší počet přijatých uchazečů:

 • Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie (prezenční forma / kombinovaná forma): 2/10

Předběžně uváděný počet přijatých je orientační, konečný závisí na počtu uchazečů a úrovni znalostí prokázaných v rámci přijímacího řízení.

Přijímací zkouška

Pro uchazeče doktorského studijního programu/oboru Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie:

 • Diskuse nad návrhem disertační práce (50 bodů).
 • Prověření základních znalostí z oboru (50 bodů).

Maximum bodů - 100 bodů.
Minimum bodů - 60 bodů.

Témata - okruhy pro návrhy témat disertační prací:
témakontaktní osoba
Epidemiologie infekčních a neinfekčních nemocíprof. MUDr. Vladimír Janout, CSc.
Epidemiologie neinfekčních nemocíMUDr. Eva Mrázková, Ph.D.
Epidemiologie neinfekčních nemocídoc. MUDr. Jana Janoutová, Ph.D.
Epidemiologie infekčních nemocíRNDr. Aleš Hozák
Epidemiologie životního prostředíIng. Hana Tomášková, Ph.D.
Epidemiologie životního prostředíRNDr. Vítězslav Jiřík, Ph.D.

Termín přijímací zkoušky:

 • červen 2017 (bude upřesněno ve zvacím dopise)

Lékařská fakulta OU v Ostravě
telefon: +420 597 091 742, 1708 nebo +420 774 774 160
email:

facebook
rss
social hub