FAQ

Ústav ošetřovatelství
a porodní asistence
Lékařská fakulta
Ostravská univerzita
Syllabova 19
703 00 Ostrava - Zábřeh

  
cz   en


Ošetřovatelská péče v pediatrii (CŽV v rámci akreditovaných studijních oborů)

 
ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ A PORODNÍ ASISTENCE
Lékařská fakulta, Ostravská univerzita


pořádá celoživotní vzdělávání v rámci akreditovaného studijního programu

Ošetřovatelská péče v pediatriiCílová skupina: všeobecné sestry (Bc.)
Délka a rozsah kurzu:1 rok (109 hod. teoretické výuky + 240 hod. odborné praxe)
Počet kreditů:72 ETCS kreditů (kredity MZČR budou přiděleny dle vyhlášky 4/2010 Sb.)
Garant kurzu:prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Vstupní podmínky:státní závěrečná zkouška v oboru všeobecná sestra (Bc.)
Cena:12 000 Kč za semestr (24 000 Kč za celý kurz)

Podmínky přijetí:

  • držitel osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru Všeobecná sestra
  • podání elektronické přihlášky
  • předložení ověřených kopií osvědčení k výkonu povolání, vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo Diplom/Diploma supplement
  • uzavření smlouvy o CŽV

Rozsah a forma studia:

Kombinovaný jednoletý (dvousemestrální) kurz, přednášky jsou organizovány blokovou formou výuky. Struktura, rozsah a podmínky ukončení předmětů v celoživotním vzdělávání odpovídají studijnímu plánu a studijním podmínkám akreditovaného magisterského oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii v kombinované formě studia.

Organizace studia:

Studium, které se řídí Řádem celoživotního vzdělávání Ostravské univerzity v Ostravě podle § 60 zákona zák. 111/98 Sb., o vysokých školách, bude zahájeno ve druhé polovině září 2016 (ukončení - červen 2017). Výuka bude probíhat zpravidla 2x měsíčně v pátky příp. v soboty v prostorách Lékařské fakulty v Ostravě-Zábřehu, Syllabova 19.

Přijímací zkoušky

Bližší informace k přijímacím zkouškám jsou k dispozici u garanta kurzu nebo u kontaktní osoby.

Ukončení studia:

Podmínkou úspěšného zakončení studia v kurzu celoživotního vzdělávání je průběžné plnění všech povinností daných studijním plánem akreditovaného oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii nejpozději do konce zkouškového období letního semestru (červen 2017). Jednoletý placený kurz je po splnění všech studijních povinností ukončen obhajobou závěrečné práce. Po úspěšném ukončení celého programu CŽV (kurzu) je účastníkům vydáno osvědčení o jeho absolvování. Pokud má absolvent kurzu zájem pokračovat ve studiu zvoleného oboru v řádném studiu a získat tak ukončené vysokoškolské vzdělání, je nezbytné, aby prošel přijímacím řízením. Úspěšným absolventům celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů, pokud se stanou studenty podle tohoto zákona (§ 48 až 50), může vysoká škola uznat kredity, které získali v programu celoživotního vzdělávání až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia.

Přihlášky:

Elektronickou přihlášku a ověřené přílohy do 31. srpna 2016.

Kontakt:

Přihláška

Vlastník zprávy: Bc. Renáta Žemlová | Aktualizováno: 01. 07. 2016
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt