OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Katedra biomedicínských oborů

Charakteristika Katedry biomedicínských oborů

Náplní Katedry biomedicínských oborů je činnost pedagogického i vědeckovýzkumného charakteru. V čele katedry stojí vedoucí katedry. Dalšími akademickými pracovníky jsou lékaři a jiní erudovaní vysokoškolští pracovníci s nelékařským vzděláním. Katedra garantuje studijní obor Zdravotní laborant a zajišťuje výuku odborných předmětů jednak pro studenty všeobecného lékařství tak i pro nelékařské zdravotnické obory.

V roce 2010 zahájila svou činnost na KBO Referenční laboratoř ČR pro anaerobní bakterie pod vedením RNDr. D.Chmelaře, Ph.D.

Katedra se podílí na realizaci projektu EU „Nové pojetí výuky imunoanalytických metod“ a „Klinická biochemie – inovovaná, interaktivní výuka e-learningem“ v rámci Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost.

Vzhledem k mnohooborovému profilu katedry v oblasti laboratorních vyšetřovacích metod zajišťuje katedra v pedagogické činnosti teoretickou i praktickou výuku (nejméně 1000 hodin praktické výuky nebo souvislé praxe) lékařské a molekulární biologie, fyziky, informatiky, chemie a biochemie, hematologie a transfúzního lékařství, lékařské genetiky a genetické toxikologie, toxikologie, environmentální a sociální epidemiologie., klinické mikrobiologie a mykologie, lékařské parazitologie a klinické imunologie a alergologie.

Tříletý Bc. studijní obor Zdravotní laborant je akreditovaným oborem MZČR a MŠČR patřící pod studijní program Specializace ve zdravotnictví. Cíle studijního oboru se týkají získání profesní kvalifikace zdravotnického pracovníka oprávněného k výkonu nelékařského zdravotnického povolání bez odborného dohledu dle zákona 96/2004 Sb a pro budoucí registraci a jeho začlenění do systému péče v České republice .

Studijní obor poskytuje studentům velké množství znalostí a vědomostí z oblasti teoretického základu, aplikovaného základu a předmětů specializovaných profesi zdravotnický laborant (správná laboratorní praxe, laboratorní technika, odběry a zpracování vzorků, následné statistické vyhodnocení, jakost a management laboratorní práce). Posluchači studijního programu jsou vybaveni odpovídajícími teoretickými i praktickými znalostmi s přihlédnutím k jejich pokud možno co nejširšímu uplatnění při provádění zdravotnických úkonů v jednotlivých studijních oborech. Jednotlivé studijní obory v rámci studijního programu Specializace ve zdravotnictví vzdělávají absolventy k výkonu povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu tak, jak je definováno v zákoně 96/2004 Sb.

Obsahová náplň zohledňuje platné legislativní požadavky, jež se vztahují k danému studijnímu oboru:

  • Zákon č.96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)
  • Vyhláška č. 401/2006 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků
  • Vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání