FAQ

Lékařská fakulta
Ostravská univerzita
Syllabova 19
703 00 Ostrava - Zábřeh

e-mail: infotečkalfzavináčosutečkacz

  
cz   en


Personální složení

Lékařská fakulta


 

DĚKANÁT LÉKAŘSKÉ FAKULTY

Úsek děkana
Děkan
Dítě Petr, prof. MUDr., DrSc. e-mail: petrtečkaditezavináčosutečkacz
pověřen vedením Lékařské fakulty
 
telefon: 597 373 013
553 46 1701, 597 09 1701
 
Sekretariát děkana
Štvrtňová Alena e-mail: alenatečkastvrtnovazavináčosutečkacz
sekretářka děkana
 
telefon: 553 46 1702, 597 09 1702
775 761 561
 
Oddělení tajemníka fakulty
Kozelský Jaroslav, PaedDr. e-mail: jaroslavtečkakozelskyzavináčosutečkacz
pověřen výkonem funkce tajemníka LF OU
 
telefon: 553 46 2503, 597 09 2503
734 281 116
553 46 1703, 597 09 1703
 
Kurková Svatava, Ing. e-mail: svatavatečkakurkovazavináčosutečkacz
referentka pro ekonomiku
 
telefon: 553 46 1704, 597 09 1704
 
Tračíková Libuše e-mail: libusetečkatracikovazavináčosutečkacz
referent pro ekonomiku
 
telefon: 553 46 1720, 597 09 1720
 
Proděkani
Ševčík Pavel, prof. MUDr., CSc. e-mail: paveltečkasevcikzavináčosutečkacz
proděkan pro lékařské obory
 
telefon: 553 46 1500, 597 09 1500
 
Závacká Ivona, Mgr., Ph.D. e-mail: ivonatečkazavackazavináčosutečkacz
proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání
 
telefon: 553 46 1708, 597 09 1708
553 46 1742, 597 09 1742
774 774 160
 
Projektové oddělení
Dibelková Marcela, MgA. e-mail: marcelatečkadibelkovazavináčosutečkacz
referent projektového oddělení
 
telefon: 553 46 4012, 597 09 4012
 
Flasarová Lenka, Ing. e-mail: lenkatečkaflasarovazavináčosutečkacz
projektový manažer
 
telefon: 553 46 1714, 597 09 1714
 
Vodvárková Karin, Mgr. e-mail: karintečkavodvarkovazavináčosutečkacz
referent projektového oddělení
 
telefon: 553 46 1715, 597 09 1715
731 690 794
 
Personální oddělení
Cimová Kateřina, Bc. e-mail: katerinatečkacimovazavináčosutečkacz
personalistka LF
 
telefon: 553 46 1709, 597 09 1709
775 761 563
 
Technicko provozní oddělení
Pillich Otakar e-mail: otakartečkapillichzavináčosutečkacz
vedoucí údržby
 
telefon: 553 46 1509, 597 09 1509
775 761 559
 
Fojtíková Hana e-mail: hanatečkafojtikovazavináčosutečkacz
vrátná
 
telefon: 553 46 3501, 597 09 3501
 
Šindlerová Ilona e-mail:  
vrátná
 
telefon: 553 46 3501, 597 09 3501
 
Oddělení studia a celoživotního vzdělávání
Proděkan pro studium a celoživotní vzdělávání
Závacká Ivona, Mgr., Ph.D. e-mail: ivonatečkazavackazavináčosutečkacz
proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání
 
telefon: 553 46 1708, 597 09 1708
553 46 1742, 597 09 1742
774 774 160
 
Studijní oddělení
Kubinová Lenka, Bc. e-mail: lenkatečkakubinovazavináčosutečkacz
vedoucí studijního oddělení
 
telefon: 553 46 1711, 597 09 1711
 
Grünspanová Markéta, Mgr. e-mail: marketatečkagrunspanovazavináčosutečkacz
rozvrhář LF, referentka studijního oddělení
 
telefon: 553 46 1712, 597 09 1712
 
Pyszková Darina, Ing. e-mail: darinatečkapyszkovazavináčosutečkacz
referentka studijního oddělení pro kombinované a doktorské studium, CŽV
 
telefon: 553 46 1710, 597 09 1710
 
Zábranská Andrea, Mgr. e-mail: andreatečkazabranskazavináčosutečkacz
referentka pro lékařské obory
 
telefon: 553 46 1719, 597 09 1719
 
Oddělení specializačního vzdělávání
Horňáčková Lucie e-mail: lucietečkahornackovazavináčosutečkacz
referent pro vědu a výzkum, referent pro specializační vzdělávání
 
telefon: 553 46 1707, 597 09 1707
739 246 311
 
Kubíčková Lenka, DiS. e-mail: lenkatečkakubickovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1702, 597 09 1702
 
Lančaričová Aneta e-mail: anetatečkalancaricovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1716, 597 09 1716
 
Oddělení pro vědu a výzkum a zahraniční vztahy
Proděkanka pro vědu a výzkum a zahraniční vztahy
e-mail:  

 
telefon:  
 
Referenti pro vědu a výzkum
Dřízgová Pavla e-mail: pavlatečkadrizgovazavináčosutečkacz
referent pro vědu a výzkum
 
telefon: 553 46 1717, 597 09 1717
 
Duhanová Marie e-mail: marietečkaduhanovazavináčosutečkacz
referentka oddělení pro vědu a výzkum
 
telefon: 553 46 1718, 597 09 1718
 
Horňáčková Lucie e-mail: lucietečkahornackovazavináčosutečkacz
referent pro vědu a výzkum, referent pro specializační vzdělávání
 
telefon: 553 46 1707, 597 09 1707
739 246 311
 
Referenti pro zahraniční vztahy
Černá Zuzana, PhDr. et Mgr. e-mail: zuzanatečkacernazavináčosutečkacz
referent pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy
 
telefon: 553 46 1706, 597 09 1706
 
Glumbíková Hana, Bc. e-mail: hanatečkaglumbikovazavináčosutečkacz
referent pro zahraniční vztahy
 
telefon: 553 46 1705, 597 09 1705
737 279 698
 

KATEDRA INTERNÍCH OBORŮ

Vedení katedry
Vedoucí KKP
Valkovský Ivo, MUDr., Ph.D. e-mail: ivotečkavalkovskyzavináčosutečkacz
vedoucí katedry
 
telefon: 597 374 510
 
Sekretariát KKP
Lucká Hana e-mail: hanatečkaluckazavináčosutečkacz
sekretářka katedry
 
telefon: 597 375 252
 
Členové katedry
Profesoři
Arenberger Petr, prof. MUDr., DrSc., MBA e-mail:  

 
telefon:  
 
Dítě Petr, prof. MUDr., DrSc. e-mail: petrtečkaditezavináčosutečkacz

 
telefon: 597 373 013
553 46 1701, 597 09 1701
 
Hájek Roman, prof. MUDr., CSc. e-mail: romantečkahajekzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1013, 597 09 1013
597 372 091
 
Hůlek Petr, prof. MUDr., CSc. e-mail: petrtečkahulekzavináčosutečkacz

 
telefon: 495 832 172
 
Lata Jan, prof. MUDr., CSc. e-mail: jantečkalatazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1001, 597 09 1001
 
Šimánek Vilím, prof. MUDr., DrSc. e-mail: vilimtečkasimanekzavináčosutečkacz

 
telefon: 585 632 301
 
Teplan Vladimír, prof. MUDr., DrSc. e-mail: vladimirtečkateplanzavináčosutečkacz

 
telefon: 241 047 385
 
Docenti
Feltl David, doc. MUDr., Ph.D., MBA e-mail: davidtečkafeltlzavináčosutečkacz

 
telefon: 597 372 281
 
Martínek Arnošt, doc. MUDr., CSc. e-mail: arnosttečkamartinekzavináčosutečkacz

 
telefon: 597 375 201
 
Martínek Jan, doc. MUDr., Ph.D. e-mail:  

 
telefon: 236 052 617
 
Rožnovský Luděk, doc. MUDr., CSc. e-mail: ludektečkaroznovskyzavináčosutečkacz

 
telefon: 597 374 251
 
Soumarová Renata, doc. MUDr., Ph.D., MBA e-mail: renatatečkasoumarovazavináčosutečkacz

 
telefon: 556 773 530
 
Odborní asistenti
Cvek Jakub, MUDr. Ing., Ph.D. e-mail: jakubtečkacvekzavináčosutečkacz

 
telefon: 597 372 142
 
Falt Přemysl, MUDr., Ph.D. e-mail: premysltečkafaltzavináčosutečkacz

 
telefon: 595 633 111
 
Halámka Magdalena, MUDr., Ph.D. e-mail: magdalenatečkahalamkazavináčosutečkacz

 
telefon: 596 491 724
 
Hrabovský Vladimír, MUDr., Ph.D. e-mail: vladimirtečkahrabovskyzavináčosutečkacz

 
telefon: 597 373 013
 
Kořístek Zdeněk, MUDr., Ph.D. e-mail: zdenektečkakoristekzavináčosutečkacz

 
telefon: 597 372 151
 
Petejová Nadežda, MUDr., Ph.D., MSc. e-mail: nadezdatečkapetejovazavináčosutečkacz

 
telefon: 597 374 514
 
Petroušová Lenka, MUDr., Ph.D. e-mail: lenkatečkapetrousovazavináčosutečkacz

 
telefon: 597 374 295
 
Plášek Jiří, MUDr., Ph.D. e-mail: jiritečkaplasekzavináčosutečkacz

 
telefon: 597 372 651
 
Popelková Patrice, MUDr., Ph.D. e-mail: patricetečkapopelkovazavináčosutečkacz

 
telefon: 597 374 217
 
Rydlo Martin, MUDr., Ph.D. e-mail: martintečkarydlozavináčosutečkacz

 
telefon: 597 373 013
 
Svoboda Pavel, MUDr., Ph.D. e-mail: paveltečkasvobodazavináčosutečkacz

 
telefon: 597 373 013
 
Urban Ondřej, MUDr., Ph.D. e-mail:  

 
telefon: 597 374 192
 
Valkovský Ivo, MUDr., Ph.D. e-mail: ivotečkavalkovskyzavináčosutečkacz
vedoucí katedry
 
telefon: 597 374 510
 
Vantuchová Yvetta, MUDr., Ph.D. e-mail: yvetatečkavantuchovazavináčosutečkacz

 
telefon: 597 373 073
 
Zahradová Lenka, MUDr., Ph.D. e-mail: lenkatečkazahradovazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Zjevíková Alena, MUDr., Ph.D. e-mail: alenatečkazjevikovazavináčosutečkacz

 
telefon: 597 374 272
 
Asistenti
Nágelová Radka, MUDr. e-mail: radkatečkabenesovazavináčosutečkacz

 
telefon: 597 373 017
 
Bojková Martina, MUDr. e-mail: martinatečkabojkovazavináčosutečkacz

 
telefon: 597 373 023
 
Bravencová Zlatuše, MUDr. e-mail: zlatusetečkabravencovazavináčosutečkacz

 
telefon: 597 372 136
 
Ďuraš Juraj, MUDr. e-mail: jurajtečkaduraszavináčosutečkacz

 
telefon: 597 374 587
 
Gumulec Jaromír, MUDr. e-mail:  

 
telefon: 597 372 296
 
Homza Miroslav, MUDr. e-mail: miroslavtečkahomzazavináčosutečkacz

 
telefon: 597 374 193
 
Hozáková Lubomíra, MUDr. e-mail: lubomiratečkahozakovazavináčosutečkacz

 
telefon: 597 374 265
 
Jelínek Tomáš, MUDr. e-mail: tomastečkajelinekzavináčosutečkacz

 
telefon: 597 374 587
 
Kielkowská Iva, MUDr. e-mail:  

 
telefon: 597 372 232
 
Klvaňa Pavel, MUDr. e-mail:  

 
telefon: 597 373 013
 
Kolek Martin, MUDr., Ph.D. e-mail: martintečkakolekzavináčosutečkacz

 
telefon: 597 375 108
 
Kufová Eliška, MUDr. e-mail: eliskatečkakufovazavináčosutečkacz

 
telefon: 597 372 651
 
Kupka Tomáš, MUDr. e-mail: tomastečkakupkazavináčosutečkacz

 
telefon: 597 373 019
 
Litvik Radek, MUDr. e-mail:  

 
telefon: 597 373 079
 
Mareth Tomáš, MUDr. e-mail:  

 
telefon: 553 775 003
 
Matoška Petr, MUDr. e-mail: petrtečkamatoskazavináčosutečkacz

 
telefon: 597 372 793
 
Mrózek Jan, MUDr. e-mail: jantečkamrozekzavináčosutečkacz

 
telefon: 597 373 216
 
Nováková Jana, MUDr. e-mail: janatečkanovakovazavináčosutečkacz

 
telefon: 597 373 180
 
Orságová Irena, MUDr. e-mail: irenatečkaorsagovazavináčosutečkacz

 
telefon: 597 374 265
 
Pallová Veronika, MUDr. e-mail: veronikatečkapallovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 671 133
 
Pavlas Jaroslav, MUDr. e-mail: jaroslavtečkapavlaszavináčosutečkacz

 
telefon: 597 373 073
 
Plačková Martina, MUDr. e-mail: martinatečkaplackovazavináčosutečkacz

 
telefon: 597 374 227
 
Pleva Leoš, MUDr. e-mail: leostečkaplevazavináčosutečkacz

 
telefon: 597 373 316
 
Porzer Bedřich, MUDr. e-mail: bedrichtečkaporzerzavináčosutečkacz

 
telefon: 597 372 240
 
Porzer Martin, MUDr. e-mail: martintečkaporzerzavináčosutečkacz

 
telefon: 597 373 216
 
Pudich Jiří, MUDr. e-mail: jiritečkapudichzavináčosutečkacz

 
telefon: 597 375 251
 
Rolová Jana, MUDr. e-mail:  

 
telefon: 597 372 519
 
Sagan Jiří, MUDr. e-mail: jiritečkasaganzavináčosutečkacz

 
telefon: 597 374 255
 
Skácelíková Eva, MUDr. e-mail: evatečkaskacelikovazavináčosutečkacz

 
telefon: 597 372 135
 
Spáčilová Veronika, MUDr. e-mail:  

 
telefon: 597 375 209
 
Stejskal Lukáš, MUDr. e-mail: lukastečkastejskalzavináčosutečkacz

 
telefon: 597 374 567
 
Šipula David, MUDr. e-mail:  

 
telefon: 597 372 723
 
Širůček Petr, MUDr. e-mail: petrtečkasirucekzavináčosutečkacz

 
telefon: 597 374 275
 
Vavroš Dušan, MUDr. e-mail: dusantečkavavroszavináčosutečkacz

 
telefon: 597 373 471
 
Veiser Tomáš, MUDr. e-mail:  

 
telefon: 597 372 718
 
Vejrová Ivana, MUDr. e-mail: ivanatečkavejrovazavináčosutečkacz

 
telefon: 597 373 076
 
Neakademičtí pracovníci
Filipová Jana, Mgr. e-mail: janatečkafilipovazavináčosutečkacz

 
telefon: 597 372 707
 
Hanusová Hana, Mgr. e-mail: hanatečkasvechovazavináčosutečkacz

 
telefon: 597 372 097
 
Kufová Eliška, MUDr. e-mail: eliskatečkakufovazavináčosutečkacz

 
telefon: 597 372 651
 
Mikulášová Aneta, Mgr. e-mail: anetatečkamikulasovazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Mršťáková Lenka, Ing. e-mail: lenkatečkamrstakovazavináčosutečkacz

 
telefon: 597 372 092
 
Potáčová Anna, Mgr., Ph.D. e-mail: annatečkapotacovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 4003, 597 09 4003
 
Ševčíková Tereza, Mgr., Ph.D. e-mail: terezatečkasevcikovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2329, 597 09 2329
597 372 098
 
Vítek Petr, MUDr., Ph.D. e-mail: petrtečkavitekzavináčosutečkacz

 
telefon: 558 415 305
 
Vrublová Petra, Mgr. e-mail: petratečkavrublovazavináčosutečkacz

 
telefon: 597 372 097
 
Externí učitelé
Bártková Kateřina, MUDr. e-mail:  

 
telefon: 597 371 111
 
Binarová Andrea, Bc. e-mail:  

 
telefon:  
 
Blaho Martin, MUDr. e-mail: martintečkablahozavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Dokulil Jiří, MUDr. e-mail:  

 
telefon: 597 374 300
 
Knybel Lukáš, Ing. e-mail:  

 
telefon:  
 
Lys Zdeněk, MUDr. e-mail: zdenektečkalyszavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Molenda Lukáš, Ing. e-mail:  

 
telefon:  
 
Růčka Josef, MUDr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Špác Jiří, doc. MUDr., CSc. e-mail: jiritečkaspaczavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Štefek Herbert, Ing. e-mail:  

 
telefon:  
 
Tarčáková Zuzana, MUDr. e-mail: zuzanatečkatarcakovazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 

KATEDRA DĚTSKÉHO LÉKAŘSTVÍ A NEONATOLOGIE

Vedení katedry
Vedení KDLN
Hladík Michal, doc. MUDr., Ph.D. e-mail: michaltečkahladikzavináčosutečkacz
vedoucí katedry
 
telefon: 597 373 515
 
Sekretariát
Martiníková Veronika, Bc. e-mail: veronikatečkamartinikovazavináčosutečkacz
sekretářka katedry
 
telefon: 597 373 545
 
Členové katedry
Docenti
Hladík Michal, doc. MUDr., Ph.D. e-mail: michaltečkahladikzavináčosutečkacz
vedoucí katedry
 
telefon: 597 373 515
 
Odborní asistenti
Gruszka Tomáš, MUDr. e-mail:  

 
telefon: 597 373 580
 
Hladíková Andrea, MUDr., PhD. e-mail: andreatečkahladikovazavináčosutečkacz

 
telefon: 597 373 568
597 373 268
 
Křižáková Linda, MUDr. e-mail: lindatečkakrizakovazavináčosutečkacz

 
telefon: 597 373 634
 
Kuhn Tomáš, MUDr. e-mail: tomastečkakuhnzavináčosutečkacz

 
telefon: 597 371 111
597 373 642
 
Matušková Veronika, MUDr. e-mail: veronikatečkamatuskovazavináčosutečkacz

 
telefon: 597 373 536
 
Nowaková Markéta, MUDr. e-mail:  

 
telefon: 597 373 565
 
Olos Tomáš, MUDr., Ph.D. e-mail: tomastečkaoloszavináčosutečkacz

 
telefon: 597 373 561
 
Pavlíček Jan, MUDr., Ph.D. e-mail:  

 
telefon: 597 373 521
 
Pískovský Tomáš, MUDr., Ph.D. e-mail: tomastečkapiskovskyzavináčosutečkacz

 
telefon: 597 371 111
597 373 644
 
Poláčková Renáta, MUDr. e-mail: renatatečkapolackovazavináčosutečkacz

 
telefon: 597 371 404
 
Šuláková Astrida, MUDr., Ph.D. e-mail: astridtečkasulakovazavináčosutečkacz

 
telefon: 597 371 111
597 373 552
 
Šuláková Terezie, MUDr., Ph.D. e-mail: terezietečkasulakovazavináčosutečkacz

 
telefon: 597 373 552
 
Wiedermannová Hana, MUDr. e-mail:  

 
telefon: 597 371 111
597 371 404
 
Zaoral Tomáš, MUDr. e-mail:  

 
telefon: 597 373 561
 
Žídková Iveta, MUDr. e-mail:  

 
telefon: 597 373 565
 
Externisté
Boženský Jan, MUDr. e-mail:  

 
telefon: 595 633 530
 
Geržová Jana, MUDr. e-mail:  

 
telefon: 595 633 551
 
Nogolová Alice, MUDr. e-mail:  

 
telefon: 596 192 390
 
Knápková Marie, MUDr. e-mail:  

 
telefon: 596 541 111
 
Ručková Markéta, MUDr. e-mail:  

 
telefon: 596 541 111
 
Pavlíčková Eva, MUDr. e-mail:  

 
telefon: 596 541 111
 
Gurná Jana, MUDr. e-mail:  

 
telefon: 596 491 111
 

KATEDRA NEUROLOGIE A PSYCHIATRIE

Vedení katedry
Vedení KNP
Bar Michal, doc. MUDr., Ph.D. e-mail: michaltečkabarzavináčosutečkacz
vedoucí katedry
 
telefon: 597 375 601
 
Sekretariát KNP
Rohlová Marcela e-mail: marcelatečkarohlovazavináčosutečkacz
sekretářka katedry
 
telefon: 597 375 603
 
Členové katedry
Profesoři
Češková Eva, prof. MUDr., CSc. e-mail: evatečkaceskovazavináčosutečkacz

 
telefon: 597 373 320
 
Docenti
Bar Michal, doc. MUDr., Ph.D. e-mail: michaltečkabarzavináčosutečkacz
vedoucí katedry
 
telefon: 597 375 601
 
Odborní asistenti
Bártová Petra, MUDr., Ph.D. e-mail: petratečkabartovazavináčosutečkacz

 
telefon: 597 373 276
 
Dostálek Petr, MUDr. e-mail: petrtečkadostalekzavináčosutečkacz

 
telefon: 597 373 146
 
Hon Petr, MUDr. e-mail:  

 
telefon: 597 372 656
 
Hýža Martin, MUDr. e-mail: martintečkahyzazavináčosutečkacz

 
telefon: 597 373 149
 
Junkerová Jana, MUDr. e-mail: janatečkajunkerovazavináčosutečkacz

 
telefon: 597 374 197
 
Kozová Katarína, Mgr., Ph.D. e-mail: katarinatečkakozovazavináčosutečkacz

 
telefon: 597 373 127
 
Král Jiří, MUDr. e-mail:  

 
telefon: 597 373 249
 
Marcián Václav, MUDr. e-mail:  

 
telefon: 597 375 659
 
Medřická Hana, MUDr. e-mail:  

 
telefon: 597 373 612
 
Mílková Pavlíková Kristýna, MUDr. e-mail: kristynatečkamilkovazavináčosutečkacz

 
telefon: 597 373 281
 
Novák Vilém, MUDr. e-mail:  

 
telefon: 597 373 622
 
Ressner Pavel, MUDr., Ph.D. e-mail:  

 
telefon: 597 373 276
 
Schwarzová Jana, MUDr. e-mail: janatečkaschwarzovazavináčosutečkacz

 
telefon: 597 373 127
 
Szilvásiová Michaela, MUDr. e-mail:  

 
telefon: 597 373 281
 
Šilhán Petr, MUDr., Ph.D. e-mail: petrtečkasilhanzavináčosutečkacz

 
telefon: 597 373 145
 
Václavík Daniel, MUDr., PhD. e-mail:  

 
telefon: 595 633 440
 
Zapletalová Olga, MUDr. e-mail: olgatečkazapletalovazavináčosutečkacz

 
telefon: 597 375 651
 
Zeman David, Ing. MUDr., Ph.D. e-mail: davidtečkazemanzavináčosutečkacz

 
telefon: 597 374 382
 
Externisté
Klečka Lukáš, MUDr. e-mail:  

 
telefon: 596 194 675
 
Pavlosková Katarina, MUDr. e-mail:  

 
telefon: 596 194 185
 
Píža Radim, MUDr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Rajner Jan, MUDr. e-mail:  

 
telefon: 596 192 216
 
Staněk Jan, MUDr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Šilhánová Barbora, MUDr. e-mail:  

 
telefon: 599 999 664
 

KATEDRA KRANIOFACIÁLNÍCH OBORŮ

Vedení katedry
Vedení KKO
Komínek Pavel, prof. MUDr., Ph.D., MBA e-mail: paveltečkakominekzavináčosutečkacz
vedoucí katedry
 
telefon: 597 375 801
 
Matoušek Petr, MUDr., Ph.D. e-mail: petrtečkamatousekzavináčosutečkacz
tajemník katedry
 
telefon: 597 375 817
 
Sekretariát KKO
Ryšková Michaela e-mail: michaelatečkaryskovazavináčosutečkacz
sekretářka KKO
 
telefon: 597 375 805
 
Členové katedry
Profesoři
Komínek Pavel, prof. MUDr., Ph.D., MBA e-mail: paveltečkakominekzavináčosutečkacz
vedoucí katedry
 
telefon: 597 375 801
 
Docenti
Smečka Zdeněk, doc. MUDr. JUDr., CSc. e-mail: zdenektečkasmeckazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Odborní asistenti
Benda František, MUDr., Ph.D. e-mail: frantisektečkabendazavináčosutečkacz

 
telefon: 597 375 957
 
Červenka Stanislav, MUDr., Ph.D. e-mail: stanislavtečkacervenkazavináčosutečkacz

 
telefon: 597 375 812
 
Mašek Petr, MUDr., CSc. e-mail: petrtečkamasekzavináčosutečkacz

 
telefon: 597 375 956
 
Matoušek Petr, MUDr., Ph.D. e-mail: petrtečkamatousekzavináčosutečkacz
tajemník katedry
 
telefon: 597 375 817
 
Němčanský Jan, MUDr., Ph.D. e-mail: jantečkanemcanskyzavináčosutečkacz

 
telefon: 597 375 817
 
Zeleník Karol, MUDr., Ph.D. e-mail: karoltečkazelenikzavináčosutečkacz

 
telefon: 597 375 817
 
Vědečtí pracovníci
Čábalová Lenka, MUDr. e-mail: lenkatečkacabalovazavináčosutečkacz

 
telefon: 597 375 818
 
Formánek Martin, MUDr. e-mail: martintečkaformanekzavináčosutečkacz

 
telefon: 597 375 816
 
Hybášková Jaroslava, MUDr. e-mail: jaroslavatečkahybaskovazavináčosutečkacz

 
telefon: 597 375 818
 
Kolarčík Lukáš, Mgr., DiS. e-mail: lukastečkakolarcikzavináčosutečkacz

 
telefon: 597 375 952
 
Kopecký Adam, MUDr. e-mail: adamtečkakopeckyzavináčosutečkacz

 
telefon: 597 375 957
 
Němčanská Sabina, MUDr. e-mail: sabinatečkanemcanskazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Plášek Marek, MUDr. e-mail: marektečkaplasekzavináčosutečkacz

 
telefon: 597 375 816
 
Timkovič Juraj, MUDr., Ph.D. e-mail: jurajtečkatimkoviczavináčosutečkacz

 
telefon: 597 372 103
 
Externisté
Jančatová Debora, MUDr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Kozakovičová Veronika, MDDr., DiS. art e-mail:  

 
telefon:  
 
Pasz Adam e-mail:  

 
telefon:  
 
Res Oldřich, MUDr. e-mail:  

 
telefon: 597 371 814
 
Stránský Jiří, MUDr., Ph.D. e-mail:  

 
telefon: 597 375 915
 
Štembírek Jan, MUDr., Ph.D. e-mail:  

 
telefon: 597 375 925
 

KATEDRA CHIRURGICKÝCH OBORŮ

Vedení katedry
Vedení KCG
Vávra Petr, doc. MUDr., Ph.D. e-mail: petrtečkavavrazavináčosutečkacz
vedoucí katedry
 
telefon: 597 375 159
 
Sekretariát
Šelongová Bronislava, Ing. e-mail: bronislavatečkaselongovazavináčosutečkacz
sekretářka KCG
 
telefon: 597 373 255
 
Členové katedry
Profesoři
Duda Miloslav, prof. MUDr., DrSc. e-mail: miloslavtečkadudazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Houdek Michael, prof. MUDr., CSc. e-mail:  

 
telefon: 597 375 402
 
Pelikán Anton, prof. MUDr., DrSc. e-mail: antontečkapelikanzavináčosutečkacz

 
telefon: 597 375 153
 
Docenti
Czudek Stanislav, doc. MUDr., CSc. e-mail: stanislavtečkaczudekzavináčosutečkacz

 
telefon: 597 375 052
 
Karpaš Karel, doc. MUDr., CSc. e-mail:  

 
telefon: 495 834 863
 
Krhut Jan, doc. MUDr., Ph.D. e-mail: jantečkakrhutzavináčosutečkacz

 
telefon: 597 375 301
 
Lipina Radim, doc. MUDr., Ph.D. e-mail: radimtečkalipinazavináčosutečkacz

 
telefon: 597 375 454
 
Vávra Petr, doc. MUDr., Ph.D. e-mail: petrtečkavavrazavináčosutečkacz
vedoucí katedry
 
telefon: 597 375 159
 
Zonča Pavel, doc. MUDr., Ph.D., FRCS e-mail: paveltečkazoncazavináčosutečkacz

 
telefon: 597 375 051
553 46 1701, 597 09 1701
 
Odborní asistenti
Brát Radim, MUDr., Ph.D., MBA e-mail: radimtečkabratzavináčosutečkacz

 
telefon: 597 375 101
 
Cichý Zdeněk, MUDr., Ph.D. e-mail: zdenektečkacichyzavináčosutečkacz

 
telefon: 597 375 501
 
Guňková Petra, MUDr., Ph.D. e-mail:  

 
telefon: 597 375 753
 
Havránek Ondřej, MUDr., PhD. e-mail:  

 
telefon: 597 375 311
597 375 304
 
Holéczy Pavol, MUDr., CSc. e-mail: pavoltečkaholeczyzavináčosutečkacz

 
telefon: 595 633 326
 
Hrbáč Tomáš, MUDr., Ph.D., MBA e-mail: tomastečkahrbaczavináčosutečkacz

 
telefon: 597 375 464
 
Ihnát Peter, MUDr., Ph.D. e-mail: petertečkaihnatzavináčosutečkacz

 
telefon: 597 375 701
 
Ječmínek Vladimír, MUDr., PhD. e-mail: vladimirtečkajecminekzavináčosutečkacz

 
telefon: 597 375 007
 
Jelínek Petr, MUDr. e-mail: petrtečkajelinekzavináčosutečkacz

 
telefon: 597 375 754
 
Kašpárek Richard, MUDr., Ph.D. e-mail:  

 
telefon:  
 
Klosová Hana, MUDr., Ph.D. e-mail:  

 
telefon: 597 372 806
 
Krčík Tomáš, MUDr., Ph.D. e-mail: tomastečkakrcikzavináčosutečkacz

 
telefon: 597 375 407
597 375 453
 
Krejčí Tomáš, MUDr. e-mail: tomastečkakrejcizavináčosutečkacz

 
telefon: 597 375 462
597 372 671
 
Kubala Otakar, MUDr., Ph.D. e-mail: otakartečkakubalazavináčosutečkacz

 
telefon: 597 375 752
 
Lerch Milan, MUDr. e-mail:  

 
telefon: 597 375 752
 
Luňáček Libor, MUDr. e-mail:  

 
telefon: 597 375 311
 
Míka David, MUDr. e-mail: davidtečkamikazavináčosutečkacz

 
telefon: 597 375 311
597 372 738
 
Mitták Marcel, MUDr., Ph.D., F.E.T.C.S. e-mail: marceltečkamittakzavináčosutečkacz

 
telefon: 597 372 640
597 375 152
 
Mohyla Martin, MUDr. e-mail:  

 
telefon: 597 375 502
 
Mrůzek Michael, MUDr., Ph.D. e-mail:  

 
telefon: 597 375 409
 
Němec David, MUDr. e-mail: davidtečkanemeczavináčosutečkacz

 
telefon: 593 732 731
 
Němečková Crkvenjaš Zdenka, MUDr., MBA e-mail:  

 
telefon: 597 372 801
 
Paciorek Martin, MUDr. e-mail: martintečkapaciorekzavináčosutečkacz

 
telefon: 597 375 551
 
Paleček Tomáš, MUDr., Ph.D. e-mail:  

 
telefon: 597 375 454
 
Peteja Matúš, MUDr. e-mail: matustečkapetejazavináčosutečkacz

 
telefon: 597 375 714
 
Posolda Tomáš, MUDr. e-mail: tomastečkaposoldazavináčosutečkacz

 
telefon: 597 372 471
 
Reguli Štefan, MUDr. e-mail: stefantečkaregulizavináčosutečkacz

 
telefon: 597 372 676
 
Richter Vladimír, MUDr., Ph.D. e-mail: vladimirtečkarichterzavináčosutečkacz

 
telefon: 597 375 751
 
Sýkora Radek, MUDr. e-mail: radektečkasykorazavináčosutečkacz

 
telefon: 597 375 311
 
Šatník Jiří, MUDr. e-mail: jiritečkasatnikzavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Tulinský Lubomír, MUDr. e-mail: lubomirtečkatulinskyzavináčosutečkacz

 
telefon: 597 375 157
 
Večeřa Zdeněk, MUDr. e-mail:  

 
telefon: 597 375 462
597 375 465
 
Výborná Eva, MUDr., CSc. e-mail: evatečkavybornazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1769, 597 09 1769
 
Walder Pavel, MUDr., Ph.D. e-mail:  

 
telefon: 597 375 514
 
Vědečtí pracovníci
Kijonka Jan, Ing. e-mail: jantečkakijonkazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Machytka Evžen, MUDr., Ph.D. e-mail: evzentečkamachytkazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 3520, 597 09 3520
597 374 187
 
Marek Jan, PharmDr., Ph.D. e-mail: jantečkamarekzavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Okantey Okaikor, MUDr. e-mail: okaikortečkaokanteyzavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Prokop Jiří, MUDr. e-mail: jiritečkaprokopzavináčosutečkacz

 
telefon: 597 375 152
 
Škrobánková Martina, MUDr. e-mail: martinatečkaskrobankovazavináčosutečkacz

 
telefon: 597 375 209
 
Externisté
Gaj Jaroslav, MUDr., Ph.D. e-mail:  

 
telefon: 597 375 102
 
Štigler Jan, MUDr. e-mail:  

 
telefon: 597 372 709
 

GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÁ KLINIKA

Vedení kliniky
Vedení GPK
Šimetka Ondřej, doc. MUDr., Ph.D., MBA e-mail: ondrejtečkasimetkazavináčosutečkacz

 
telefon: 597 371 801
 
Členové oddělení
Docenti
Šimetka Ondřej, doc. MUDr., Ph.D., MBA e-mail: ondrejtečkasimetkazavináčosutečkacz

 
telefon: 597 371 801
 
Unzeitig Vít, doc. MUDr., CSc. e-mail: vittečkaunzeitigzavináčosutečkacz

 
telefon: 597 371 801
 
Vrublová Yvetta, doc. PhDr., Ph.D. e-mail: yvettatečkavrublovazavináčosutečkacz

 
telefon: 774 761 580
 
Odborní asistenti
Graf Petar, MUDr. e-mail: petartečkagrafzavináčosutečkacz

 
telefon: 597 371 824
597 372 591
 
Klát Jaroslav, MUDr., Ph.D. e-mail:  

 
telefon: 597 371 824
 
Matlák Petr, MUDr. e-mail: petrtečkamatlakzavináčosutečkacz

 
telefon: 597 371 820
 
Matura David, MUDr. e-mail: davidtečkamaturazavináčosutečkacz

 
telefon: 597 371 824
 
Segeťa Jan, MUDr. e-mail: jantečkasegetazavináčosutečkacz

 
telefon: 597 371 805
 
Vědečtí pracovníci
Kovář Petr, MUDr. e-mail: petrtečkakovarzavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Externisté
Bajsová Sylva, MUDr. e-mail:  

 
telefon: 597 371 820
 
Doležálková Erika, MUDr. e-mail:  

 
telefon: 597 371 814
 
Gärtner Marcel, MUDr., Ph.D. e-mail:  

 
telefon: 597 371 805
 
Jaroš Tomáš, MUDr. e-mail:  

 
telefon: 597 480 290
 
Kacerovský Marian, doc. MUDr., PhD. e-mail:  

 
telefon:  
 
Kalousek Ivo, MUDr., Ph.D. e-mail:  

 
telefon:  
 
Michalec Igor, MUDr. e-mail: igortečkamichaleczavináčosutečkacz

 
telefon: 597 371 824
 
Mladěnka Aleš, MUDr. e-mail:  

 
telefon: 597 375 852
 
Špaček Richard, MUDr. e-mail:  

 
telefon: 597 375 852
 
Vašek Petr, MUDr. e-mail:  

 
telefon: 597 371 408
 

ÚSTAV ANATOMIE

Vedení ústavu
Vedení ÚAN
Dorko František, doc. MUDr., CSc. e-mail: frantisektečkadorkozavináčosutečkacz
vedoucí ústavu
 
telefon: 553 46 1767, 597 09 1767
734 524 739
 
Sekretariát ÚAN
Sedlačíková Michaela e-mail: michaelatečkasedlacikovazavináčosutečkacz
tajemnice, sekretářka ústavu
 
telefon: 553 46 1761, 597 09 1761
736 499 328
 
Členové ústavu
Profesoři
Holibka Vladimír, prof. MUDr., DrSc. e-mail:  

 
telefon: 553 46 1512, 597 09 1512
 
Docenti
Dorko František, doc. MUDr., CSc. e-mail: frantisektečkadorkozavináčosutečkacz
vedoucí ústavu
 
telefon: 553 46 1767, 597 09 1767
734 524 739
 
Odborní asistenti
Grussmannová Alžběta, MUDr. e-mail: alzbetatečkagrussmannovazavináčosutečkacz
pedagogický poradce
 
telefon: 553 46 1765, 597 09 1765
 
Tokarčík Ján, MUDr. e-mail: jantečkatokarcikzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1511, 597 09 1511
 
Pitevní asistenti
Tremko Jaroslav e-mail: jaroslavtečkatremkozavináčosutečkacz
pitevní sanitář
 
telefon: 553 46 1768, 597 09 1768
 

ÚSTAV HISTOLOGIE

Vedení ústavu
Vedení ÚHE
e-mail:  

 
telefon:  
 
Sekretariát ÚHE
Chyliková Jaroslava, Mgr. e-mail: jaroslavatečkachylikovazavináčosutečkacz
tajemnice ústavu
 
telefon: 553 46 1763, 597 09 1763
 
Členové ústavu
Profesoři
Adamkov Marian, prof. MUDr., CSc. e-mail: mariantečkaadamkovzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1762, 597 09 1762
 
Odborní asistenti
Chyliková Jaroslava, Mgr. e-mail: jaroslavatečkachylikovazavináčosutečkacz
tajemnice ústavu
 
telefon: 553 46 1763, 597 09 1763
 
Externisté
Přádka Miroslav, Ing. MUDr., Ph.D. e-mail:  

 
telefon: 553 46 1765, 597 09 1765
 

KATEDRA BIOMEDICÍNSKÝCH OBORŮ

Vedení katedry
Vedení KBO
Šafarčík Kristian, doc. RNDr., Ph.D. e-mail: kristiantečkasafarcikzavináčosutečkacz
vedoucí katedry
 
telefon: 597 374 031
553 46 1740, 597 09 1740
 
Sekretariát KBO
Břežná Šárka e-mail: sarkatečkabreznazavináčosutečkacz
sekretářka katedry
 
telefon: 553 46 1741, 597 09 1741
597 372 295
 
Členové katedry
Profesoři
Čižnár Ivan, prof. Ing., DrSc. e-mail: ivantečkaciznarzavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Docenti
Bystroň Jaromír, doc. MUDr., CSc. e-mail: jaromirtečkabystronzavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Čermáková Zuzana, doc. MUDr., Ph.D. e-mail: zuzanatečkacermakovazavináčosutečkacz

 
telefon: 597 374 420
597 373 459
553 46 1714, 597 09 1714
 
Chmelař Dittmar, doc. RNDr., Ph.D. e-mail: dittmartečkachmelarzavináčosutečkacz
vedoucí Referenční laboratoře ČR pro anaerobní bakterie při LF OU, odborný garant laboratorních vyšetření LF Ostravské univerzity
 
telefon: 553 46 1747, 597 09 1747
 
Schneiderka Petr, doc. MUDr., CSc. e-mail: petrtečkaschneiderkazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1741, 597 09 1741
 
Šafarčík Kristian, doc. RNDr., Ph.D. e-mail: kristiantečkasafarcikzavináčosutečkacz
vedoucí katedry
 
telefon: 597 374 031
553 46 1740, 597 09 1740
 
Odborní asistenti
Adamus Tomáš, RNDr., Ph.D. e-mail: tomastečkaadamuszavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1743, 597 09 1743
 
Balcar Alfons, RNDr. e-mail:  

 
telefon: 597 373 236
 
Bartoš Vladimír, Ing., Ph.D. e-mail: vladimirtečkabartoszavináčosutečkacz

 
telefon: 597 373 442
 
Beran Vladimír, Mgr., Ph.D. e-mail: vladimirtečkaberanzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1748, 597 09 1748
 
Blahutová Šárka, MUDr. e-mail: sarkatečkablahutovazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Dvořáčková Nina, MUDr. e-mail: ninatečkadvorackovazavináčosutečkacz

 
telefon: 597 373 106
 
Grečmalová Dagmar, MUDr. e-mail: dagmartečkagrecmalovazavináčosutečkacz

 
telefon: 597 374 042
 
Gřegořová Andrea, MUDr. e-mail: andreatečkagregorovazavináčosutečkacz

 
telefon: 597 373 106
 
Hájek Michal, MUDr., PhD. e-mail: michaltečkahajekzavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Hladíková Andrea, MUDr., PhD. e-mail: andreatečkahladikovazavináčosutečkacz

 
telefon: 597 373 568
597 373 268
 
Kořístka Martin, MUDr. e-mail: martintečkakoristkazavináčosutečkacz

 
telefon: 597 374 437
 
Krejčí Eva, Mgr., Ph.D. e-mail: evatečkakrejcizavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1747, 597 09 1747
 
Kušnierová Pavlína, RNDr., Ph.D. e-mail: pavlinatečkakusnierovazavináčosutečkacz

 
telefon: 597 374 144
 
Lochman Ivo, RNDr., CSc. e-mail: ivotečkalochmanzavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Lochmanová Alexandra, RNDr., Ph.D. e-mail: alexandratečkalochmanovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1743, 597 09 1743
 
Materová Hana, RNDr. e-mail: hanatečkamaterovazavináčosutečkacz

 
telefon: 597 373 499
597 373 400
553 46 1746, 597 09 1746
 
Matuška Milan, MUDr., Ph.D. e-mail: milantečkamatuskazavináčosutečkacz

 
telefon: 597 372 754
 
Plevová Pavlína, MUDr., Ph.D. e-mail: pavlinatečkaplevovazavináčosutečkacz

 
telefon: 597 373 107
 
Ploticová Věra, MUDr. e-mail: veratečkaploticovazavináčosutečkacz

 
telefon: 597 374 129
 
Sochorová Hana, RNDr., Ph.D. e-mail: hanatečkasochorovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1746, 597 09 1746
 
Šálek Tomáš, MUDr., Ph.D. e-mail: tomastečkasalekzavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Šigutová Radka, RNDr. e-mail: radkatečkasigutovazavináčosutečkacz

 
telefon: 597 374 125
 
Šilhánová Eva, MUDr. e-mail: evatečkasilhanovazavináčosutečkacz

 
telefon: 597 372 527
 
Šištík Pavel, Mgr. e-mail: paveltečkasistikzavináčosutečkacz

 
telefon: 597 374 393
 
Švagera Zdeněk, RNDr., Ph.D. e-mail: zdenektečkasvagerazavináčosutečkacz

 
telefon: 597 374 121
 
Uřinovská Romana, Mgr., Ph.D. e-mail: romanatečkaurinovskazavináčosutečkacz

 
telefon: 597 374 393
 
Závacká Ivona, Mgr., Ph.D. e-mail: ivonatečkazavackazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1708, 597 09 1708
553 46 1742, 597 09 1742
774 774 160
 
Zeman David, Ing. MUDr., Ph.D. e-mail: davidtečkazemanzavináčosutečkacz

 
telefon: 597 374 382
 
Vědečtí pracovníci
Rozložník Miroslav, Mgr., PhD. e-mail: miroslavtečkarozloznikzavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Stejskal David, prof. MUDr., Ph.D., MBA e-mail:  

 
telefon:  
 
Uvírová Magdalena, RNDr. e-mail: magdalenatečkauvirovazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Urbanovská Irena, Mgr. e-mail: irenatečkaurbanovskazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Externí pracovníci
Černá Dita, Mgr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Dolinková Marie, Mgr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Hajduková Zdeňka, MUDr., Ph.D. e-mail:  

 
telefon: 553 46 1787, 597 09 1787
 
Chadžijski Filip, Mgr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Kaniová Romana e-mail:  

 
telefon:  
 
Kozarová Iveta, Mgr. e-mail: ivetatečkakozarovazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Krnáčová Alena, RNDr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Kubačková Jana, RNDr. e-mail: janatečkakubackovazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Lehocká Hana, MUDr., Ph.D. e-mail: hanatečkalehockazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Majorosová Nela, Mgr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Močigemba Jaroslav, Mgr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Náhlíková Zdeňka e-mail:  

 
telefon:  
 
Paprskářová Martina, Mgr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Pulcer Martin, Ing., Ph.D. e-mail: martintečkapulcerzavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Recová Lucie, Mgr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Skoumal David, MUDr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Smetanová Martina e-mail:  

 
telefon:  
 
Staňková Marie, RNDr., Ph.D. e-mail:  

 
telefon:  
 
Šlachtová Hana, Mgr., Ph.D. e-mail:  

 
telefon:  
 
Štefek Herbert, Ing. e-mail:  

 
telefon:  
 
Urgasová Alena e-mail:  

 
telefon:  
 
Včelková Alice, Bc. e-mail:  

 
telefon:  
 
Všianský František, Ing. e-mail:  

 
telefon:  
 
Vyvlečka Ivo, MUDr. e-mail:  

 
telefon:  
 

ÚSTAV PATOLOGIE

Vedení ústavu
Vedení ÚPA
Dvořáčková Jana, doc. MUDr., Ph.D. e-mail: janatečkadvorackovazavináčosutečkacz
vedoucí ústavu
 
telefon: 597 372 301
 
Vaculová Jana, Mgr. e-mail: janatečkavaculovazavináčosutečkacz
tajemnice ústavu
 
telefon: 597 372 323
 
Sekretariát ÚPA
Jurečková Marcela e-mail: marcelatečkajureckovazavináčosutečkacz
sekretářka ústavu
 
telefon: 597 372 334
 
Členové ústavu
Profesoři
Mačák Jirka, prof. MUDr., CSc. e-mail: jirkatečkamacakzavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Docenti
Feit Josef, doc. MUDr., CSc. e-mail:  

 
telefon:  
 
Dvořáčková Jana, doc. MUDr., Ph.D. e-mail: janatečkadvorackovazavináčosutečkacz
vedoucí ústavu
 
telefon: 597 372 301
 
Horáček Jaroslav, doc. MUDr., CSc. e-mail: jaroslavtečkahoracekzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1760, 597 09 1760
775 761 560
 
Odborní asistenti
Delongová Patricie, MUDr. e-mail: patricietečkadelongovazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Hurník Pavel, MUDr. e-mail: paveltečkahurnikzavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Odborní laboranti
Vaculová Jana, Mgr. e-mail: janatečkavaculovazavináčosutečkacz
tajemnice ústavu
 
telefon: 597 372 323
 
Externisté
Faistová Hana, MUDr. e-mail: hanatečkafaistovazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Fakhouri Fádi, MUDr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Gajdičiarová Ivana, Bc. e-mail:  

 
telefon:  
 
Gamratová Mária, MUDr. e-mail: mariatečkagamratovazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Hulínová Tereza, Bc. e-mail:  

 
telefon:  
 
Štefunko Beáta, MUDr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Tomanová Radoslava, MUDr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Szotkovská Iveta, MUDr. e-mail:  

 
telefon:  
 

KATEDRA INTENZÍVNÍ MEDICÍNY A FORENZNÍCH OBORŮ

Vedení katedry
Vedení AUM
Dvořáček Igor, MUDr., Ph.D. e-mail: igortečkadvoracekzavináčosutečkacz
vedoucí katedry
 
telefon: 553 46 1500, 597 09 1500
 
Sekretariát
Šťastná Nikola e-mail: nikolatečkastastnazavináčosutečkacz
tajemník katedry, sekretářka katedry
 
telefon: 553 46 1501, 597 09 1501
775 761 567
 
Cholevová Ivana e-mail: ivanatečkacholevovazavináčosutečkacz
sekretářka katedry
 
telefon: 553 46 1503, 597 09 1503
 
Členové katedry
Profesoři
Ševčík Pavel, prof. MUDr., CSc. e-mail: paveltečkasevcikzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1500, 597 09 1500
 
Docenti
Klír Přemysl, doc. MUDr., CSc. e-mail:  

 
telefon:  
 
Smetana Marek, doc. Ing., Ph.D. e-mail: marektečkasmetanazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Odborní asistenti
Blahutová Pavlína, PhDr. e-mail: pavlinatečkablahutovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1502, 597 09 1502
 
Bílek Jiří, MUDr. e-mail: jiritečkabilekzavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Burša Filip, MUDr., PhD. e-mail: filiptečkabursazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Tejkalová Kateřina, Mgr. e-mail: katerinatečkacvernovazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Doležal Karel, Ing. e-mail: kareltečkadolezalzavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Dvořáček Igor, MUDr., Ph.D. e-mail: igortečkadvoracekzavináčosutečkacz
vedoucí katedry
 
telefon: 553 46 1500, 597 09 1500
 
Gřegoř Roman, MUDr. e-mail: romantečkagregorzavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Handlos Petr, MUDr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Ihnát Rudinská Lucia, MUDr. Bc. e-mail: luciatečkarudinskazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Káňová Marcela, MUDr. e-mail: marcelatečkakanovazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Kula Roman, MUDr., CSc. e-mail: romantečkakulazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Lapčíková Eva, Mgr. e-mail: evatečkalapcikovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1503, 597 09 1503
 
Máca Jan, MUDr. e-mail: jantečkamacazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Matouch Petr, PhDr. e-mail: petrtečkamatouchzavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Neiser Jan, MUDr. e-mail: jantečkaneiserzavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Nytra Ivana, Mgr. e-mail: ivanatečkanytrazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Psennerová Sabina, PhDr., PhD. e-mail: sabinatečkapsennerovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1502, 597 09 1502
775 761 556
 
Smatanová Margita, MUDr., Ph.D. e-mail:  

 
telefon:  
 
Sklienka Peter, MUDr. e-mail: petertečkasklienkazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Streitová Dana, PhDr. e-mail: danatečkastreitovazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Szturz Pavel, MUDr., Ph.D. e-mail: paveltečkaszturzzavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Štigler Jan, MUDr. e-mail:  

 
telefon: 597 372 709
 
Urbanec René, MUDr. e-mail: renetečkaurbaneczavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Vavrošová Jana, Mgr., Ph.D. e-mail: janatečkavavrosovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1504, 597 09 1504
 
Zoubková Renáta, PhDr. e-mail: renatatečkazoubkovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1505, 597 09 1505
 
Externisté
Aufart Jan, Ing. e-mail:  

 
telefon:  
 
Augustynek Martin, Ing. e-mail:  

 
telefon:  
 
Beneš Petr, MUDr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Borovička Jiří, Ing. Bc. e-mail:  

 
telefon:  
 
Buchalová Marcela, Bc. e-mail:  

 
telefon:  
 
Čoček Vladimír, Mgr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Divák Jan, MUDr., PhD. e-mail:  

 
telefon:  
 
Dokoupil Marek, MUDr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Flašar Jiří, Bc. e-mail:  

 
telefon:  
 
Foldyna Jakub, MUDr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Hanslianová Jitka, MUDr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Jaššo Petr, Mgr., MBA e-mail:  

 
telefon:  
 
Ječmínková Renáta, MUDr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Kurka Petr, RNDr., CSc. e-mail:  

 
telefon:  
 
Landsfeld Tomáš, Mgr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Maléřová Lenka, Ing. e-mail:  

 
telefon:  
 
Neiserová Hana, Bc. e-mail: hanatečkaneiserovazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Nytra Marek, Mgr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Penhaker Marek, Ing., Ph.D. e-mail:  

 
telefon:  
 
Poloczek Miloš, Mgr. Ing. e-mail:  

 
telefon:  
 
Pokorný Miroslav, prof. Dr. Ing. e-mail:  

 
telefon:  
 
Popelka Jiří, PhDr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Škroch Josef, Mgr. e-mail: joseftečkaskrochzavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Ticháček Milan, MUDr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Tovaryšová Ivana, Mgr. e-mail: ivanatečkatovarysovazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Urbánek Petr, Bc. e-mail:  

 
telefon:  
 
Valerián Luboš, JUDr., Ph.D. e-mail:  

 
telefon:  
 
Vilímková Andrea, PhDr. e-mail: andreatečkavilimkovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1502, 597 09 1502
 
Záhorský Marek, Bc. e-mail:  

 
telefon:  
 
Zemanová Jitka, MUDr. e-mail:  

 
telefon: 553 46 1500, 597 09 1500
 

ÚSTAV FYZIOLOGIE A PATOFYZIOLOGIE

Vedení ústavu
Vedení UFY
Bužga Marek, Mgr., Ph.D. e-mail: marektečkabuzgazavináčosutečkacz
vedoucí ústavu
 
telefon: 774 761 581
553 46 1770, 597 09 1770
 
Petřeková Karin, Mgr. e-mail: karintečkapetrekovazavináčosutečkacz
tajemnice ústavu, pedagogický poradce
 
telefon: 553 46 1773, 597 09 1773
 
Sekretariát UFY
Ondrejová Kristýna e-mail: kristynatečkaondrejovazavináčosutečkacz
sekretářka
 
telefon: 553 46 1771, 597 09 1771
 
Členové ústavu
Profesoři
Jirák Zdeněk, prof. MUDr., CSc. e-mail: zdenektečkajirakzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1776, 597 09 1776
 
Maršálek Petr, prof. MUDr. RNDr., Ph.D. e-mail:  

 
telefon:  
 
Veselý Jaroslav, prof. MUDr., CSc. e-mail: jaroslavtečkaveselyzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1774, 597 09 1774
 
Docenti
Franěk Miloslav, doc. MUDr., Ph.D. e-mail: miloslavtečkafranekzavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Vaculín Šimon, doc. MVDr., Ph.D. e-mail: simontečkavaculinzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 3530, 597 09 3530
 
Odborní asistenti
Bužga Marek, Mgr., Ph.D. e-mail: marektečkabuzgazavináčosutečkacz
vedoucí ústavu
 
telefon: 774 761 581
553 46 1770, 597 09 1770
 
Hauptman Karel, MVDr., Ph.D. e-mail: kareltečkahauptmanzavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Mičaník Tomáš, Mgr. e-mail: tomastečkamicanikzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1779, 597 09 1779
 
Mizerová Vladislava, Mgr., Ph.D. e-mail: vladislavatečkamizerovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1772, 597 09 1772
 
Petřeková Karin, Mgr. e-mail: karintečkapetrekovazavináčosutečkacz
tajemnice ústavu, pedagogický poradce
 
telefon: 553 46 1773, 597 09 1773
 
Švorc Pavol, RNDr., PhD. e-mail: pavolmltečkasvorczavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1777, 597 09 1777
 
Végh Roman, MUDr. Mgr., DiS. e-mail: romantečkaveghzavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Závodná Eva, MUDr., Ph.D. e-mail: evatečkazavodnazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1779, 597 09 1779
 
Odborní laboranti
Macháčková Jitka, Mgr. e-mail: jitkatečkamachackovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1778, 597 09 1778
 
Vědečtí pracovníci
Horká Veronika e-mail: veronikatečkahorkazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 3525, 597 09 3525
 
Macháčková Jitka, Mgr. e-mail: jitkatečkamachackovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1778, 597 09 1778
 
Skalná Markéta, Mgr., Ph.D. e-mail: marketatečkaskalnazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 3512, 597 09 3512
 
Závalová Veronika, PharmDr., Ph.D. e-mail:  

 
telefon:  
 

ÚSTAV ZOBRAZOVACÍCH METOD

Vedení ústavu
Vedení ÚZM
Krupa Petr, doc. MUDr., CSc. e-mail: petrtečkakrupazavináčosutečkacz
vedoucí ústavu
 
telefon: 597 374 133
 
Sekretariát ÚZM
Przybylová Alena, Mgr. e-mail: alenatečkaprzybylovazavináčosutečkacz
sekretářka ústavu
 
telefon: 553 46 1681, 597 09 1681
731 609 282
 
Členové ústavu
Profesoři
Nekula Josef, prof. MUDr., CSc. e-mail: joseftečkanekulazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1680, 597 09 1680
 
Docenti
Feltl David, doc. MUDr., Ph.D., MBA e-mail: davidtečkafeltlzavináčosutečkacz
garant oboru Radiologický asistent
 
telefon: 597 372 281
 
Kraft Otakar, doc. MUDr., Ph.D., MBA e-mail: otakartečkakraftzavináčosutečkacz

 
telefon: 597 373 400
597 372 290
 
Krupa Petr, doc. MUDr., CSc. e-mail: petrtečkakrupazavináčosutečkacz
vedoucí ústavu
 
telefon: 597 374 133
 
Švec Jiří, doc. RNDr., CSc. e-mail: jiritečkasveczavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1680, 597 09 1680
 
Odborní asistenti s vědeckou hodností
Dedek Vladimír, MUDr., Ph.D. e-mail: vladimirtečkadedekzavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Golisová Jana, Mgr., Ph.D. e-mail: janatečkagolisovazavináčosutečkacz

 
telefon: 597 373 420
 
Korhelík Karol, Ing. Mgr., Ph.D. e-mail: karoltečkakorhelikzavináčosutečkacz

 
telefon: 597 372 172
 
Procházka Václav, MUDr., Ph.D. e-mail: vaclavtečkaprochazkazavináčosutečkacz

 
telefon: 597 372 172
 
Širůček Pavel, MUDr., Ph.D. e-mail: paveltečkasirucekzavináčosutečkacz

 
telefon: 597 374 293
 
Odborní asistenti
Czerný Daniel, MUDr. e-mail: danieltečkaczernyzavináčosutečkacz

 
telefon: 597 374 119
 
Havel Martin, MUDr. e-mail: martintečkahavelzavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Jonszta Tomáš, MUDr. e-mail: tomastečkajonsztazavináčosutečkacz

 
telefon: 597 372 175
 
Koláček Michal, Ing. e-mail: michaltečkakolacekzavináčosutečkacz

 
telefon: 597 373 432
 
Koscielnik Pavel, MUDr. e-mail: paveltečkakoscielnikzavináčosutečkacz

 
telefon: 597 373 701
 
Pomaki Michaela, Mgr. e-mail: michaelatečkapomakizavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Ullmann Vojtěch, RNDr. e-mail: vojtechtečkaullmannzavináčosutečkacz

 
telefon: 597 373 400
 
Externisté
Bártek Jaromír e-mail:  

 
telefon:  
 
Glacová Hana, MUDr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Haltof Aleš, Bc. e-mail:  

 
telefon:  
 
Knybel Lukáš, Ing. e-mail:  

 
telefon:  
 
Křivánková Kateřina, Mgr., DiS. e-mail:  

 
telefon:  
 
Novobilský Petr, Ing. e-mail:  

 
telefon:  
 
Tenglerová Michaela, Bc. e-mail:  

 
telefon:  
 
Vojtylová Marie, Bc. e-mail:  

 
telefon:  
 

ÚSTAV FARMAKOLOGIE

Vedení ústavu
Vedení ÚFA
Grundmann Milan, doc. MUDr., CSc. e-mail: milantečkagrundmannzavináčosutečkacz
vedoucí ústavu
 
telefon: 553 46 1520, 597 09 1520
597 374 389
 
Sekretariát ÚFA
Lachmanová Soňa e-mail: sonatečkalachmanovazavináčosutečkacz
sekretářka katedry
 
telefon: 597 374 399
 
Členové ústavu
Docenti
Grundmann Milan, doc. MUDr., CSc. e-mail: milantečkagrundmannzavináčosutečkacz
vedoucí ústavu
 
telefon: 553 46 1520, 597 09 1520
597 374 389
 
Odborní asistenti
Brozmanová Hana, RNDr., CSc. e-mail: hanatečkabrozmanovazavináčosutečkacz

 
telefon: 597 372 526
 
Ďuricová Jana, PharmDr., Ph.D. e-mail: janatečkaduricovazavináčosutečkacz

 
telefon: 597 372 289
 
Hrudíková Erika, PharmDr. e-mail: erikatečkavyskocilovazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Kacířová Ivana, MUDr., Ph.D. e-mail: ivanatečkakacirovazavináčosutečkacz

 
telefon: 597 374 391
 
Kořístková Blanka, PharmDr., Ph.D. e-mail: blankatečkakoristkovazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 

ÚSTAV EPIDEMIOLOGIE A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

Vedení ústavu
Vedení ÚEOVZ
Janout Vladimír, prof. MUDr., CSc. e-mail: vladimirtečkajanoutzavináčosutečkacz
vedoucí ústavu
 
telefon: 553 46 1786, 597 09 1786
733 784 094
 
Janoutová Jana, MUDr., Ph.D. e-mail: janatečkajanoutovazavináčosutečkacz
tajemnice ústavu, pedagogický poradce
 
telefon: 553 46 1788, 597 09 1788
733 784 093
 
Sekretariát
Kovalová Martina, Mgr., Ph.D. e-mail: martinatečkakovalovazavináčosutečkacz
sekretářka ústavu
 
telefon: 553 46 1787, 597 09 1787
 
Němček Kateřina, Mgr., Ph.D. e-mail: katerinatečkanemcekzavináčosutečkacz
sekretářka ústavu
 
telefon: 553 46 1789, 597 09 1789
 
Členové ústavu
Profesoři
Janout Vladimír, prof. MUDr., CSc. e-mail: vladimirtečkajanoutzavináčosutečkacz
vedoucí ústavu
 
telefon: 553 46 1786, 597 09 1786
733 784 094
 
Martiník Karel, prof. MUDr., DrSc. e-mail:  

 
telefon:  
 
Odborní asistenti
Ambroz Petr, Mgr., Ph.D. e-mail: petrtečkaambrozzavináčosutečkacz

 
telefon: 732 810 092
553 46 1793, 597 09 1793
 
Hozák Aleš, RNDr. e-mail: alestečkahozakzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1799, 597 09 1799
 
Janoutová Jana, MUDr., Ph.D. e-mail: janatečkajanoutovazavináčosutečkacz
tajemnice ústavu, pedagogický poradce
 
telefon: 553 46 1788, 597 09 1788
733 784 093
 
Jandačková Vera Kristýna, Mgr., Ph.D. e-mail: veratečkajandackovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1792, 597 09 1792
 
Jiřík Vítězslav, RNDr., Ph.D. e-mail: vitezslavtečkajirikzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1796, 597 09 1796
 
Košta Oto, MUDr., Ph.D. e-mail: ototečkakostazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1796, 597 09 1796
 
Kovalová Martina, Mgr., Ph.D. e-mail: martinatečkakovalovazavináčosutečkacz
sekretářka ústavu
 
telefon: 553 46 1787, 597 09 1787
 
Lux Jaroslav, MUDr. e-mail: jaroslavtečkaluxzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1793, 597 09 1793
 
Manoušek Jiří, MUDr. e-mail:  

 
telefon: 553 46 1796, 597 09 1796
 
Manoušková Marie, MUDr. e-mail: marietečkamanouskovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1796, 597 09 1796
 
Moravcová Vanda, JUDr. Ing. e-mail: vandatečkamoravcovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1703, 597 09 1703
 
Mrázková Eva, MUDr., Ph.D. e-mail: evatečkamrazkovazavináčosutečkacz

 
telefon: 597 372 758
553 46 1799, 597 09 1799
 
Němček Kateřina, Mgr., Ph.D. e-mail: katerinatečkanemcekzavináčosutečkacz
sekretářka ústavu
 
telefon: 553 46 1789, 597 09 1789
 
Svrčinová Pavla, MUDr. e-mail: pavlatečkasvrcinovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1799, 597 09 1799
 
Tomášková Hana, Ing., Ph.D. e-mail: hanatečkatomaskovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1798, 597 09 1798
731 492 936
 

ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ A PORODNÍ ASISTENCE

Vedení ústavu
Vedení UOM
Jarošová Darja, prof. PhDr., Ph.D. e-mail: darjatečkajarosovazavináčosutečkacz
vedoucí ústavu, garant studijního programu Ošetřovatelství
 
telefon: 553 46 1600, 597 09 1600
775 761 558
 
Sikorová Lucie, PhDr., Ph.D. e-mail: lucietečkasikorovazavináčosutečkacz
zástupce vedoucí ústavu, pedagogický poradce a garant oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii
 
telefon: 553 46 1604, 597 09 1604
 
Kozáková Radka, PhDr. Mgr., PhD. e-mail: radkatečkakozakovazavináčosutečkacz
tajemník ústavu, pedagogický poradce a garant oboru Ošetřovatelská péče v geriatrii, pedagogický poradce pro obor Všeobecná sestra, kombinované studium
 
telefon: 553 46 1609, 597 09 1609
731 682 560
 
Sekretariát
Babičová Marketa, Mgr. e-mail: marketatečkababicovazavináčosutečkacz
sekretářka ústavu (prezenční studium, celoživotní vzdělávání)
 
telefon: 553 46 1601, 597 09 1601
774 761 579
 
Žemlová Renáta, Bc. e-mail: renatatečkazemlovazavináčosutečkacz
sekretářka ústavu (kombinované studium, celoživotní vzdělávání)
 
telefon: 553 46 1608, 597 09 1608
 
Členové ústavu
Profesoři
Jarošová Darja, prof. PhDr., Ph.D. e-mail: darjatečkajarosovazavináčosutečkacz
vedoucí ústavu, garant studijního programu Ošetřovatelství
 
telefon: 553 46 1600, 597 09 1600
775 761 558
 
Matějovská Kubešová Hana, prof. MUDr., CSc. e-mail: hanatečkakubesovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1601, 597 09 1601
 
Docenti
Bužgová Radka, doc. PhDr., Ph.D. e-mail: radkatečkabuzgovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1604, 597 09 1604
 
Koliba Peter, doc. MUDr., CSc. e-mail: petertečkakolibazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1602, 597 09 1602
731 444 411
 
Odborní asistenti
Dušová Bohdana, PhDr., Ph.D. e-mail: bohdanatečkadusovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1606, 597 09 1606
 
Janíková Eva, Mgr. e-mail: evatečkajanikovazavináčosutečkacz
pedagogický poradce pro obor Všeobecná sestra prezenční studium
 
telefon: 553 46 1613, 597 09 1613
 
Kozáková Radka, PhDr. Mgr., PhD. e-mail: radkatečkakozakovazavináčosutečkacz
tajemník ústavu, pedagogický poradce a garant oboru Ošetřovatelská péče v geriatrii, pedagogický poradce pro obor Všeobecná sestra, kombinované studium
 
telefon: 553 46 1609, 597 09 1609
731 682 560
 
Lukšová Hana, Mgr., Ph.D. e-mail: hanatečkaluksovazavináčosutečkacz
koordinátor klinických praxí
 
telefon: 553 46 3129, 597 09 3129
553 46 1613, 597 09 1613
 
Nedvědová Daniela, Mgr. e-mail: danielatečkanedvedovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1613, 597 09 1613
 
Plevová Ilona, PhDr., PhD. e-mail: ilonatečkaplevovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1605, 597 09 1605
730 581 036
 
Sikorová Lucie, PhDr., Ph.D. e-mail: lucietečkasikorovazavináčosutečkacz
zástupce vedoucí ústavu, pedagogický poradce a garant oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii
 
telefon: 553 46 1604, 597 09 1604
 
Zeleníková Renáta, PhDr., PhD. e-mail: renatatečkazelenikovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1609, 597 09 1609
 

ÚSTAV REHABILITACE

Vedení ústavu
Vedení KRE
Filip Michal, doc. MUDr., Ph.D. e-mail: michaltečkafilipzavináčosutečkacz
vedoucí ústavu
 
telefon:  
 
Sekretariát KRE
Pálmaiová Aneta, Bc. e-mail: anetatečkapalmaiovazavináčosutečkacz
sekretářka katedry
 
telefon: 553 46 1617, 597 09 1617
775 761 570
 
Členové katedry
Profesoří
Janura Miroslav, prof. RNDr., Dr. e-mail: miroslavtečkajanurazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1619, 597 09 1619
 
Docenti
Filip Michal, doc. MUDr., Ph.D. e-mail: michaltečkafilipzavináčosutečkacz
vedoucí ústavu
 
telefon:  
 
Pastucha Dalibor, doc. MUDr., Ph.D., MBA e-mail: dalibortečkapastuchazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1616, 597 09 1616
 
Odborní asistenti
Dabrowská Marcela, Mgr. e-mail: marcelatečkadabrowskazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1620, 597 09 1620
 
Dobešová Petra, PaedDr. e-mail: petratečkadobesovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1621, 597 09 1621
 
Chmelová Irina, MUDr., Ph.D., MBA e-mail: irinatečkachmelovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1617, 597 09 1617
 
Kondziolková Jolana, Mgr. e-mail: jolanatečkakondziolkovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1620, 597 09 1620
 
Kristiníková Jarmila, PhDr., Ph.D. e-mail: jarmilatečkakristinikovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1618, 597 09 1618
 
Kuboňová Eliška, Mgr. e-mail: eliskatečkakubonovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1618, 597 09 1618
 
Vyskotová Jana, Mgr., Ph.D. e-mail: janatečkavyskotovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1626, 597 09 1626
 
Wrona Jakub, Ing. Mgr. e-mail: jakubtečkawronazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1622, 597 09 1622
 
Zacharová Eva, doc. PaedDr. et Mgr., Ph.D. e-mail: evatečkazacharovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1626, 597 09 1626
 

CENTRUM EPIDEMIOLOGICKÉHO VÝZKUMU

Vedení centra
Vedení CEV
Janout Vladimír, prof. MUDr., CSc. e-mail: vladimirtečkajanoutzavináčosutečkacz
ředitel CEV
 
telefon: 553 46 1786, 597 09 1786
733 784 094
 
Janoutová Jana, MUDr., Ph.D. e-mail: janatečkajanoutovazavináčosutečkacz
zástupce ředitele CEV
 
telefon: 553 46 1788, 597 09 1788
733 784 093
 
Sekretariát CEV
Machaczka Ondřej, Mgr. e-mail: ondrejtečkamachaczkazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1790, 597 09 1790
 
Členové centra
Členové CEV
Jandačková Vera Kristýna, Mgr., Ph.D. e-mail: veratečkajandackovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1792, 597 09 1792
 
Zatloukalová Anna, Mgr. e-mail: annatečkazatloukalovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1790, 597 09 1790
 
Oddělení biostatistiky
Tomášková Hana, Ing., Ph.D. e-mail: hanatečkatomaskovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1798, 597 09 1798
731 492 936
 
Šipoš Jan, Mgr., Ph.D. e-mail: jantečkasiposzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2354, 597 09 2354
553 46 1795, 597 09 1795
 

ÚSTAV MEDICÍNY KATASTROF

Vedení ústavu
Vedení ÚMK
Pleva Leopold, doc. MUDr., CSc. e-mail: leopoldtečkaplevazavináčosutečkacz
vedoucí ústavu
 
telefon: 553 46 1616, 597 09 1616
597 375 002
 
Šír Milan, MUDr., Ph.D. e-mail: milantečkasirzavináčosutečkacz
tajemník ústavu
 
telefon:  
 
Sekretariát ÚMK
Segarová Pavla, Mgr. e-mail: pavlatečkasegarovazavináčosutečkacz
sekretářka
 
telefon:  
 
Členové ústavu
Docenti
Pleva Leopold, doc. MUDr., CSc. e-mail: leopoldtečkaplevazavináčosutečkacz
vedoucí ústavu
 
telefon: 553 46 1616, 597 09 1616
597 375 002
 
Odborní asistenti
Demel Jiří, MUDr. e-mail: jiritečkademelzavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Jelen Stanislav, MUDr. e-mail: stanislavtečkajelenzavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Kopáček Ivo, MUDr. e-mail: ivotečkakopacekzavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Madeja Roman, MUDr., Ph.D. e-mail:  

 
telefon:  
 
Pometlová Jana, MUDr., Ph.D. e-mail: janatečkapometlovazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Šír Milan, MUDr., Ph.D. e-mail: milantečkasirzavináčosutečkacz
tajemník ústavu
 
telefon:  
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt