OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Uchazeč > Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Radiologický asistent
Fakulta / organizační jednotka:Ústav zobrazovacích metod (Lékařská fakulta OU)
Cílová skupina:Studium je určeno pro zájemce a pracovníky, kteří si potřebují rozšířit své vědomosti a dovednosti při výkonu pracovních činností. Studium je určeno uchazečům splňujícím podmínky přijímacího řízení pro obor Radiologický asistent v kombinované formě studia. Cílem studijního oboru je příprava kvalifikovaných zdravotnických pracovníků oprávněných používat zobrazovací a ozařovací techniky.
Doba trvání / hodinová dotace:4 semestry / 2 roky
Cena:17 000,-Kč / 1 semestr
Forma:kombinované
Organizace studia:kombinovaná
Číslo akreditace:MŠMT, č.j. 16632/2013
Garantující odborná katedra:Ústav zobrazovacích metod (Lékařská fakulta OU)
Pedagogický poradce:doc. MUDr. Petr Krupa, CSc.
Anotace:Studium programu v kurzu CŽV je realizováno podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění a podle Řádu CŽV Ostravské univerzity v Ostravě. V uzavřené smlouvě mezi účastníkem kurzu a Lékařskou fakultou Ostravské univerzity jsou stanoveny předměty příslušného akreditovaného oboru. Po úspěšném ukončení celého programu CŽV je účastníkům vydáno osvědčení o jeho absolvování. Pokud má absolvent kurzu zájem pokračovat ve studiu zvoleného oboru v řádném studiu a získat tak ukončené vysokoškolské vzdělání, je nezbytné, aby prošel přijímacím řízením (dle Zákona č. 111/1998, § 48 až 50). Podmínky přijímacího řízení oborů na LF OU pro uchazeče jsou zveřejněny na webových stránkách Ostravské univerzity. Úspěšným absolventům celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů, pokud se stanou studenty podle tohoto zákona (§ 48 až 50), může vysoká škola uznat kredity, které získali v programu celoživotního vzdělávání až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia. Dvouletý kurz bude probíhat kombinovanou formou.
Způsob ukončení studia:Po splnění všech studijních povinností daných studijním plánem akreditovaného oboru je kurz zakončen obhajobou závěrečné práce. Výstupem je získání osvědčení o absolvování tohoto kurzu.
Výstupní doklad:Osvědčení
Předpoklady pro přijetí:
  • Ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou
  • Upřednostněni budou uchazeči, kteří absolvovali řádné přijímací řízení na LF v  kombinované formě oboru Radiologický asistent a nebyli přijati z kapacitních důvodů.
  • Jeho/její zdravotní stav splňuje stanovená zdravotní kritéria pro studium a výkon povolání (pracovní pozice), která jsou v souladu se současnými platnými legislativními normami.
  • Uzavření smlouvy o CŽV.
  • Zaplacení poplatku nejméně za jeden semestr studia do dne zahájení semestru.
Přihlášky:ANO
Informace k tisku přihlášky: Přihlášku vytiskněte a společně s požadovanými přílohami zašlete na níže uvedenou adresu.
Podávají se elektronicky přes E-přihlášku ke studiu

Přihlášky můžete podat pouze do 31. srpna 2017. Po zadání přihlášky vytisknete zkrácený štítek, který zašlete s těmito povinnými přílohami:
  • kopie dokladu o řádném ukončení středoškolského studia
  • kopie osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu vydaného MZČR, pokud jej uchazeč má
na adresu:
Lékařská fakulta OU v Ostravě
Ústav zobrazovacích metod
Syllabova 19, 703 00, Ostrava 3
Přijímací řízení:NE, rozhoduje pořadí přijetí přihlášek v návaznosti na minimální a maximální kapacitu
Uzávěrka přihlášek:31. srpna 2017
Kontakt / další informace:Mgr. Alena Przybylová
Způsob platby:převodem na účet (splátka 17 000,-/semestr) Až na základě zaslané přihlášky a požadovaných dokumentů bude zaslána smlouva k CŽV, kde budou uvedeny platební údaje. V případě neuhrazení poplatku v termínu, nebudete do kurzu CŽV zařazeni.
Vyučující:Vyučující kateder a ústavů Lékařské fakulty OU, externí lektoři
Plán studia / rámcový harmonogram:Studijní plán shodný s kombinovanou formou studia. Výukovými dny jsou pátky.
Další informace:
facebook
rss
social hub