Výzkum na Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví LF OU

Pracoviště je výzkumně orientováno na řešení prioritních vědeckých témat jako je:

 • problematika epidemiologie a genetiky Alzheimerovy choroby a mírné kognitivní poruchy
 • epidemiologie a genetiky schizofrenie
 • epidemiologie a genetiky sluchových vad
 • problematika vlivu znečištěného ovzduší v Ostravě na zdraví obyvatel.

V roce 2015 ukončilo 4 projekty IGA MZ ČR a v roce 2016 získalo podporu pro 2 projekty v rámci AZV MZ ČR. V současné době Centrum epidemiologického výzkumu podalo spolu s dalšími partnery projekt „Zdravé stárnutí v průmyslovém prostředí“ v rámci operačního programu excelentního výzkumu VVV EU. Tento projekt v hodnotě 250 870 825,69 Kč postoupil spolu s dalšími 118 projekty do 2.kola hodnocení a v prvním kole se umístil na velmi nadějném 4. místě.

V mezinárodní spolupráci jde o projekty zaměřené na nádorová onemocnění, jako je karcinom plic, karcinom močového měchýře a na kardiologickou problematiku variability srdeční frekvence. Tato témata jsou řešena ve spolupráci s Ústavem experimentální medicíny AV ČR, Městskou nemocnicí Ostrava, Fakultní nemocnicí Ostrava, Státním zdravotním ústavem v Praze a Ústavem biochemie přírodovědecké fakulty Masarykovy university v Brně. Mezinárodní spolupráce ve výzkumu probíhá například s International Agency for Research on Cancer v Lyonu, s Mount Sinai School of Medicine v New Yorku a s University College London ve Velké Británii.

Na pracovišti jsou akreditovány dva doktorské studijní programy, ve kterých studuje 39 doktorských studentů, z nichž 19 jsou lékaři jak z Fakultní nemocnice Ostrava tak i z Městské nemocnice v Ostravě, nemocnice v Havířové ve Frýdku-Místku nebo ve Zlíně. Také s doktorskými studenty jsou řešena další výzkumná témata jako na příklad:

 • epidemiologie Ca prostaty
 • epidemiologie urolitiázy
 • epidemiologie toxokarózy
 • epidemiologie karcinomu prsu
 • epidemiologie náhrad kyčelního kloubu
 • chirurgická léčba nádoru jater
 • analýza podávání nových protisrážlivých léků
 • hodnocení validity indexu krevního tlaku u diabetiků
 • hodnocení přesnosti laserového měření obvodů a objemů různých částí lidského těla.

Úspěšná výzkumná práce je podkladem pro zvyšování kvalifikace pracovníků ústavu, kteří postupně obhajují doktorské dizertační práce a získávají vědecký titul Ph.D. V jednom případě bylo již zahájeno habilitační řízení a další habilitační řízení se připravují.

Pracovníci ústavu publikují výsledky své výzkumné práce i v prestižních světových periodicích, jako jsou například NATURE, LANCET, NATURE GENETICS, HUMAN MOLECULAR GENETICS a dalších. Vedoucí ústavu a ředitel Centra epidemiologického výzkumu, publikoval k současnému datu 171 prací v impaktovaných časopisech, které mají 4946 SCI citací a jeho h-index je 36.

Prof. MUDr. Vladimír Janout, CSc.
Vedoucí Ústavu epidemiologie a OVZ
Ředitel Centra epidemiologického výzkumu